Doradzamy w informatyzacji

zamówień publicznych

iTexa dysponując unikalną wiedzą dotyczącą zarówno prawa zamówień publicznych, jak też wiedzą teleinformatyczną bierze chętnie udział w tworzeniu projektów systemów wspomagających udzielanie zamówień publicznych.

Informatyzacja zamówień publicznych stała się obecnie koniecznością, która wynika z określonych przepisów prawa. Więcej na ten temat przeczytać można obok (lub poniżej).

Stosowanie środków elektronicznych jest lub wkrótce będzie konieczne w:

  • komunikacji zamawiającego z wykonawcami w tym w publikacji ogłoszeń,
  • składaniu ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  • składaniu oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),
  • prowadzeniu aukcji elektronicznej,
  • udzielaniu zamówień w licytacji elektronicznej,
  • prowadzeniu dynamicznego systemu zakupów.

Oprócz tych obligatoryjnych obszarów informatyzacji, które powinny być zapewnione centralnie, potrzeby zamawiających, szczególnie tych dużych są znacznie większe i z całą pewnością zaowocują wkrótce nowymi zamówieniami. W realizacji tych zamówień iTexa jest partnerem, który w ogromnym stopniu uprawdopodobnia sukces projektu.

Zapraszamy do współpracy.

Informatyzacja procesu udzielania zamówień publicznych nie wynika obecnie wyłącznie z naturalnej potrzeby przyspieszenia, ułatwienia i obniżenia kosztów udzielania zamówień, ale stała się wymaganiem określonym w dyrektywach europejskich. DYREKTYWA  2014/24/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 2014-02-26 w sprawie zamówień publicznych w art. 22 zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia, że wszelka komunikacja i wymiana informacji odbywająca się na mocy dyrektywy, w szczególności elektroniczne składanie ofert, przeprowadzane są z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Dyrektywa w art. 90 dopuściła odroczenie wdrożenia art. 22 do dnia 18 października 2018 r. Postanowienia tej dyrektywy znalazły swoje odzwierciedlenie w prawie krajowym, a dokładnie w treści art. 10a.

Informatyzacja zamówień publicznych stała się zatem koniecznością, a jej niewdrożenie do dnia 18 października 2018 r. może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, szczególne w przypadku zamówień współfinasowanych ze środków europejskich.

Czasu na wdrożenie systemu jest bardzo mało. Wygląda na to, że stworzenie systemu od podstaw – w pełni dostosowanego do krajowych potrzeb jest niewykonalne. Pozostaje zatem zastosowanie jednego z istniejących rozwiązań – funkcjonujących w innych krajach. Każdy z „gotowych” już systemów, z oczywistych względów nie uwzględnia naszej, krajowej specyfiki. Konieczne będzie zatem odpowiednie dostosowanie systemu, tak by uwzględniał niuanse polskiego prawa zamówień publicznych.

Zadanie to jest o tyle trudne, że Urząd Zamówień Publicznych rozpoczął konieczne prace nad stworzeniem nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wejście w życie całkowicie nowej ustawy nastąpi wkrótce po  zinformatyzowaniu systemu zamówień.

Reasumując – Urząd Zamówień Publicznych stoi obecnie przed bardzo poważnym wyzwaniem. Przeprowadzenie informatyzacji systemu zamówień wymagać będzie wielu bardzo trudnych i odpowiedzialnych decyzji.

| tel.: (22) 211 22 41 | fax: (już nie używamy) | e-mail: biuro@itexa.pl | www: https://itexa.pl |
© 2012 - 2020 iTexa All Rights Reserved