PRAWO KRAJOWE OBOWIĄZUJĄCE-USTAWY
USTAWA  z dnia 11-09-2019 r. Prawo zamówień publicznych

USTAWA  z dnia 11-09-2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych

USTAWA  z dnia 19-12-2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym

USTAWA  z dnia 21-10-2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

USTAWA  z dnia 18-07-2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

USTAWA  z dnia 17-02-2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

USTAWA  z dnia 23-04-1964 r. Kodeks cywilny

USTAWA  z dnia 17-11-1964 r. Kodeks postepowania cywilnego

USTAWA  z dnia 27-08-2009 r. o finansach publicznych

USTAWA  z dnia 21-03-1985 r. o drogach publicznych

USTAWA  z dnia 26-10-1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

© iTexa