Rynek europejskich zamówień publicznych w pierwszym kwartale 2023 roku

Prezentowana poniżej analiza opiera się na danych zawartych wyłącznie w ogłoszeniach opublikowanych w badanym okresie przez polskich zamawiających w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Liczba ogłoszeń o zamówieniach i konkursach w pierwszym kwartale

W pierwszym kwartale 2023 roku opublikowano łącznie 7 526 ogłoszeń o nowych zamówieniach publicznych i 15 o konkursach.

W tym samym okresie roku 2022 opublikowano 6 312 ogłoszenia o zamówieniach i 6 o konkursach. W przypadku zamówień oznacza to wzrost o 19,23%, a w przypadku konkursów wzrost o 150,00%.

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH

w pierwszym kwartale danego roku

20192020202120222023
5 3945 7952 4676 3127 526

Altova StyleVision Chart

Liczba ogłoszeń o wynikach zamówień i konkursów w pierwszym kwartale

W pierwszym kwartale 2023 roku opublikowano łącznie 11 307 ogłoszeń o nowych zamówieniach publicznych i 22 ogłoszenia o konkursach.

W tym samym okresie roku 2022 opublikowano 9 376 ogłoszeń o zamówieniach i 32 ogłoszenia o konkursach. W przypadku zamówień oznacza to wzrost o 20,60%, a w przypadku konkursów wzrost o 20,60%.

LICZBA OGŁOSZEŃ O WYNIKACH ZAMÓWIEŃ

w pierwszym kwartale danego roku

20192020202120222023
7 0377 5908 5839 37611 307

Altova StyleVision Chart

Liczba ogłoszeń o zamówieniach w pierwszym kwartale wg rodzaju

W pierwszym kwartale 2023 roku 434 ogłoszenia dotyczyły robót budowlanych (w tym samym okresie roku poprzedniego - 427), 4 449 dostaw, (w tym samym okresie roku poprzedniego - 3 499), a 2 643 usług (w tym samym okresie roku poprzedniego - 2 386).

Altova StyleVision Chart

Altova StyleVision Chart

Liczba okazji biznesowych ogłoszonych w pierwszym kwartale

W wielu postępowaniach zamawiający dopuszczają składanie ofert częściowych, o których jest mowa w art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. W takich przypadkach jedno ogłoszenie o postępowaniu wprowadza wiele okazji biznesowych.

W pierwszym kwartale zamówienia dzielono średnio na 6,3 części (w roku poprzednim na 6,6), z których każda stanowiła okazję do złożenia oferty.

LICZBA OKAZJI BIZNESOWYCH / CZĘŚCI

w pierwszym kwartale danego roku

20192020202120222023
33 77739 64615 29341 74747 504

Altova StyleVision Chart

Dla każdej części postępowania zamawiający w ogłoszeniu określają, czy dotyczy ona projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W pierwszym kwartale odsetek okazji biznesowych, w których zamawiający zadeklarowali, że dotyczą one projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej wynosił 6,1% (w roku ubiegłym - 5,8%) wszystkich okazji biznesowych.

Liczba umów ogłoszonych w pierwszym kwartale

W pierwszym kwartale ogłoszono zawarcie 43 787 umów, a w tym okresie roku poprzedniego - 37 829. Oznacza to wzrost o 15,75%. Z małymi i średnimi przedsiębiorcami zawarto 21 844 umów, czyli 57,7%.

Podane liczby obejmują także zawarte umowy ramowe.

LICZBA OGŁOSZONYCH KONTRAKTÓW

w pierwszym kwartale danego roku

20192020202120222023
34 14034 72238 44037 82943 787

Altova StyleVision Chart

Odsetek unieważnień ogłoszonych w pierwszym kwartale

W pierwszym kwartale liczba unieważnionych postępowań o zamówienie lub ich części wyniosła 11 623, co stanowi 20,98% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych - 28,6%, dla dostaw - 18,8% i dla usług - 26,2%). W tym samym okresie roku ubiegłego ogłoszono unieważnienie dla 21,05% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych - 25,4%, dla dostaw - 18,3% i dla usług - 27,0%). Porównując rok do roku - oznacza to spadek o 0,33%.

ODSETEK UNIEWAŻNIEŃ

w pierwszym kwartale danego roku

20192020202120222023
18,819,820,721,021,0

Altova StyleVision Chart

Główną przyczyną unieważnień jest brak wystarczającej liczby ofert niepodlegających odrzuceniu. Na podstawie ogłoszeń informujących o unieważnieniu nie sposób stwierdzić, które zamówienia lub ich części unieważnione zostały z powodu niezłożenia żadnej oferty, a które na skutek odrzucenia wszystkich ofert. Informacja ta byłaby cenna przy określaniu faktycznej liczby ofert składanych w jednym postępowaniu lub jego części.

Liczba ofert składanych w pierwszym kwartale

W pierwszym kwartale zawarcie 57.04% umów poprzedzone było złożeniem tylko jednej oferty. W tym samym okresie roku minionego odsetek ten wynosił 54.34%. Oznacza to, że w pierwszym kwartale tego roku umów poprzedzonych złożeniem tyko jednej oferty było o 4,97% więcej, niż przed rokiem.

Odsetek postępowań, w których w pierwszym kwartale wpłynęła określona liczba ofert przedstawiono na wykresie.

Altova StyleVision Chart

Liczba ofert składanych w pierwszym kwartale w innych krajach

W pierwszym kwartale br., w Niemczech zawarcie 24.37% umów poprzedzone było złożeniem tylko jednej oferty (o 57% mniej niż w Polsce), we Francji 21.37% (o 63% mniej niż w Polsce), we Włoszech 35.19% (o 38% mniej niż w Polsce), a w Hiszpanii 31.47% (o 45% mniej niż w Polsce).

Altova StyleVision Chart

Średnia liczba ofert składanych w pierwszym kwartale

W pierwszym kwartale w postępowaniach zakończonych zawarciem umowy składano średnio 2,042 oferty. W tym samym okresie roku ubiegłego liczba ta wynosiła 2,044 oferty. Oznacza to spadek o 0,09%.

ŚREDNIA LICZBA OFERT NA KONTRAKT

w pierwszym kwartale danego roku

20192020202120222023
2,162,002,222,042,04

Altova StyleVision Chart

Sama średnia liczba ofert składanych w jednym postępowaniu zakończonym podpisaniem umów nie może stanowić miary konkurencyjności postępowań. Liczba ta nie uwzględnia bowiem postępowań (części), w których nie złożono ani jednej oferty. Ogłoszenia o wynikach postępowań zawiera wyłącznie informację pozwalającą na ustalenie łącznej liczby okazji biznesowych (części), które unieważniono na skutek niezłożenia żadnej oferty lub odrzucenia wszystkich ofert.  Ze względu na znaczną liczbę unieważnień można przypuszczać, że faktyczna liczba ofert składanych w odpowiedzi na jedną okazję biznesową jest znacznie mniejsza od 2.

Średnia liczba ofert składanych w pierwszym kwartale, w innych krajach

W pierwszym kwartale br. w Niemczech, w postępowaniach zakończonych zawarciem umowy składano średnio 7,11 oferty, we Francji 6,71, we Włoszech 3,32, a w Hiszpanii 5,96.

ŚREDNIA LICZBA OFERT NA KONTRAKT

w pierwszym kwartale danego roku (inne kraje)


7,116,713,325,962,04

Altova StyleVision Chart

Średni czas trwania postępowań, których wyniki ogłoszono w pierwszym kwartale

Średni czas trwania postępowań prowadzonych w trybie konkurencyjnym, których wynik ogłoszono w pierwszym kwartale wyniósł 90,5 dnia, podczas, gdy przed rokiem 94,4 dnia. Oznacza to spadek o 4,17%. W przypadku robót budowlanych czas ten wynosił 130,3 (w roku ubiegłym 127,0), w przypadku dostaw 93,0 (w roku ubiegłym 98,1), a w przypadku usług 80,9 (w roku ubiegłym 82,3).

Podane dane dotyczące średniego czasu trwania postępowań mogą być obciążone pewnym niewielkim błędem, gdyż nie uwzględniają postępowań, które były wszczęte przed 2015 rokiem, a zostały rozstrzygnięte dopiero w roku bieżącym.

ŚREDNI CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

w pierwszym kwartale danego roku

20192020202120222023
105,397,098,394,490,5

Altova StyleVision Chart

Podane dane dotyczące średniego czasu trwania postępowań mogą być obciążone pewnym niewielkim błędem, gdyż nie uwzględniają postępowań, które były wszczęte przed 2015 rokiem, a zostały rozstrzygnięte dopiero w roku bieżącym.


Dane mogą się nieznacznie różnić od danych publikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych, co jest wynikiem stosowania innego oprogramowania analitycznego, a także innych, niż TED źródeł pozyskiwania danych. Różnice, o ile istnieją powinny być pomijalnie małe.

Od listopada 2022 r. zrezygnowano z podawania danych dotyczących udzielonych zamówień. Informacje zawarte w ogłoszeniach publikowanych przez wykonawców zawierają szereg błędów. Dotyczy to w szczególności umów ramowych. Bez szczegółowej analizy ogłoszenia trudno ustalić, czy ogłoszenie dotyczy umowy wykonawczej, czy podpisania umowy ramowej. Częste są także przypadki, w których podana przez wykonawcę kwota zamówienia różni się od rzeczywistej o rząd wielkości. Uznano zatem, że rezygnacja z podawania wartości udzielonych zamówień jest zasadna.


W analizie wykorzystano dane z serwisu TED z ostatniego dnia marca 2023 r.