Rynek europejskich zamówień publicznych w pierwszym półroczu 2023 roku

Prezentowana poniżej analiza opiera się na danych zawartych wyłącznie w ogłoszeniach opublikowanych w badanym okresie przez polskich zamawiających w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH I KONKURSACH

W pierwszym półroczu 2023 roku opublikowano łącznie 15 551 ogłoszeń o nowych zamówieniach publicznych i 36 o konkursach. W tym samym okresie roku 2022 opublikowano 13 818 ogłoszeń o zamówieniach i 15 o konkursach. W przypadku zamówień oznacza to wzrost o 12,54%, a w przypadku konkursów wzrost o 140,00%.

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH

w pierwszym półroczu danego roku

20192020202120222023
11 62311 6068 37513 81815 551

Altova StyleVision Chart

LICZBA OGŁOSZEŃ O WYNIKACH ZAMÓWIEŃ I KONKURSÓW

W pierwszym półroczu 2023 roku opublikowano łącznie 20 223 ogłoszenia o wynikach zamówień publicznych i 43 ogłoszenia o wynikach konkursów. W tym samym okresie roku 2022 opublikowano 17 192 ogłoszenia o wynikach zamówień publicznych i 45 ogłoszeń o wynikach konkursów. W przypadku zamówień oznacza to wzrost o 17,63%, a w przypadku konkursów wzrost o 17,63%.

LICZBA OGŁOSZEŃ O WYNIKACH ZAMÓWIEŃ

w pierwszym półroczu danego roku

20192020202120222023
13 00413 68014 22317 19220 223

Altova StyleVision Chart

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH WG RODZAJU

W pierwszym półroczu 2023 roku 847 ogłoszeń dotyczyło robót budowlanych (w tym samym okresie roku poprzedniego - 999), 9 564 dostaw, (w tym samym okresie roku poprzedniego - 7 924), a 5 140 usług (w tym samym okresie roku poprzedniego - 4 895).

W pierwszym półroczu 2023r.

Altova StyleVision Chart

W pierwszym półroczu 2022r.

Altova StyleVision Chart

  

LICZBA OKAZJI BIZNESOWYCH

W wielu postępowaniach zamawiający dopuszczają składanie ofert częściowych, o których jest mowa w art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. W takich przypadkach jedno ogłoszenie o postępowaniu wprowadza wiele okazji biznesowych.

W pierwszym półroczu zamówienia dzielono średnio na 6,1 części (w roku poprzednim na 6,4), z których każda stanowiła okazję do złożenia oferty.

LICZBA OKAZJI BIZNESOWYCH / CZĘŚCI

w pierwszym półroczu danego roku

20192020202120222023
75 89779 23554 73388 53895 115

Altova StyleVision Chart

Dla każdej części postępowania zamawiający w ogłoszeniu określają, czy dotyczy ona projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W pierwszym półroczu odsetek okazji biznesowych, w których zamawiający zadeklarowali, że dotyczą one projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej wynosił 7,4% (w roku ubiegłym - 6,3%) wszystkich okazji biznesowych.

LICZBA OGŁOSZONYCH UMÓW

W pierwszym półroczu ogłoszono zawarcie 79 808 umów, a w tym okresie roku poprzedniego - 70 880. Oznacza to wzrost o 12,60%. Z małymi i średnimi przedsiębiorcami zawarto 38 868 umów, czyli 54,8%. Podane liczby obejmują także zawarte umowy ramowe.

LICZBA OGŁOSZONYCH KONTRAKTÓW

w pierwszym półroczu danego roku

20192020202120222023
60 34362 00068 92270 88079 808

Altova StyleVision Chart

ODSETEK UNIEWAŻNIEŃ

W pierwszym półroczu liczba unieważnionych postępowań o zamówienie lub ich części wyniosła 20 521, co stanowi 20,45% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych - 26,2%, dla dostaw - 19,1% i dla usług - 24,4%). W tym samym okresie roku ubiegłego ogłoszono unieważnienie dla 20,76% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych - 31,1%, dla dostaw - 18,6% i dla usług - 26,3%). Porównując rok do roku - oznacza to spadek o 1,49%.

ODSETEK UNIEWAŻNIEŃ

w pierwszym półroczu danego roku

20192020202120222023
20,12%20,50%19,41%20,76%20,45%

Altova StyleVision Chart

Główną przyczyną unieważnień jest brak wystarczającej liczby ofert niepodlegających odrzuceniu. Na podstawie ogłoszeń informujących o unieważnieniu nie sposób stwierdzić, które zamówienia lub ich części unieważnione zostały z powodu niezłożenia żadnej oferty, a które na skutek odrzucenia wszystkich ofert. Informacja ta byłaby cenna przy określaniu faktycznej liczby ofert składanych w jednym postępowaniu lub jego części.

LICZBY ZŁOŻONYCH OFERT

W pierwszym półroczu zawarcie 55.29% umów poprzedzone było złożeniem tylko jednej oferty. W tym samym okresie roku minionego odsetek ten wynosił 53.61%. Oznacza to, że w pierwszym półroczu tego roku umów poprzedzonych złożeniem tyko jednej oferty było o 3,13% więcej, niż przed rokiem.

Odsetek postępowań, w których w pierwszym półroczu wpłynęła określona liczba ofert przedstawiono na wykresie.

UDZIAŁ POSTĘPOWAŃ Z OKREŚLONĄ LICZBĄ OFERT

(w pierwszym półroczu, w różnych latach)

Altova StyleVision Chart

LICZBY OFERT SKŁADANYCH W INNYCH KRAJACH

W pierwszym półroczu br., w Niemczech zawarcie 25.68% umów poprzedzone było złożeniem tylko jednej oferty (o 54% mniej niż w Polsce), we Francji 20.35% (o 63% mniej niż w Polsce), we Włoszech 35.29% (o 36% mniej niż w Polsce), a w Hiszpanii 30.87% (o 44% mniej niż w Polsce).

UDZIAŁ POSTĘPOWAŃ Z OKREŚLONĄ LICZBĄ OFERT

(w pierwszym półroczu 2023 r., w wybranych krajach UE)

Altova StyleVision Chart

ŚREDNIA LICZBA SKŁADANYCH OFERT

W pierwszym półroczu w postępowaniach zakończonych zawarciem umowy składano średnio 2,124 oferty. W tym samym okresie roku ubiegłego liczba ta wynosiła 2,113 oferty. Oznacza to wzrost o 0,52%.

ŚREDNIA LICZBA OFERT NA KONTRAKT

w pierwszym półroczu danego roku

20192020202120222023
2,1032,2102,2752,1132,124

Altova StyleVision Chart

Sama średnia liczba ofert składanych w jednym postępowaniu zakończonym podpisaniem umów nie może stanowić miary konkurencyjności postępowań. Liczba ta nie uwzględnia bowiem postępowań (części), w których nie złożono ani jednej oferty. Ogłoszenia o wynikach postępowań zawiera wyłącznie informację pozwalającą na ustalenie łącznej liczby okazji biznesowych (części), które unieważniono na skutek niezłożenia żadnej oferty lub odrzucenia wszystkich ofert.  Ze względu na znaczną liczbę unieważnień można przypuszczać, że faktyczna liczba ofert składanych w odpowiedzi na jedną okazję biznesową jest znacznie mniejsza od 2.

ŚREDNIA LICZBA OFERT SKŁADANYCH W WYBRANYCH KRAJACH

W pierwszym półroczu br. w Niemczech, w postępowaniach zakończonych zawarciem umowy składano średnio 4,95 oferty, we Francji 5,45, we Włoszech 3,39, a w Hiszpanii 5,91.

ŚREDNIA LICZBA OFERT NA KONTRAKT

(w pierwszym półroczu 2023 r. w wybranych krajach UE


4,955,453,395,912,12

Altova StyleVision Chart

ŚREDNI CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

Średni czas trwania postępowań prowadzonych w trybie konkurencyjnym, których wynik ogłoszono w pierwszym półroczu wyniósł 88,1 dnia, podczas, gdy przed rokiem 92,9 dnia. Oznacza to spadek o 5,16%. W przypadku robót budowlanych czas ten wynosił 121,1 (w roku ubiegłym 120,1), w przypadku dostaw 88,8 (w roku ubiegłym 93,0), a w przypadku usług 83,3 (w roku ubiegłym 90,7).

Podane dane dotyczące średniego czasu trwania postępowań mogą być obciążone pewnym niewielkim błędem, gdyż nie uwzględniają postępowań, które były wszczęte przed 2015 rokiem, a zostały rozstrzygnięte dopiero w roku bieżącym.

ŚREDNI CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

w pierwszym półroczu danego roku

20192020202120222023
103,595,8104,692,988,1

Altova StyleVision Chart


Dane mogą się nieznacznie różnić od danych publikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych, co jest wynikiem stosowania innego oprogramowania analitycznego, a także innych, niż TED źródeł pozyskiwania danych. Różnice, o ile istnieją powinny być pomijalnie małe.

Od kwietnia 2023 r. wprowadzono korektę algorytmu obliczania średniej liczby ofert złożonych w ramach jednego postępowania. Zmian polega na tym, że nie są uwzględniane części zamówień, dla których zamawiający informowali o złożeniu więcej, niż 100 ofert. Tak ogromna liczba ofert wydaje się nieprawdopodobna i z ogromnym prawdopodobieństwem jest błędem zamawiającego. Zmiana algorytmu nie wpływa na średnia liczbę ofert składaną w polskich postępowaniach, jednak ma znaczący wpływ na ten wskaźnik obliczany np. w Niemczech.


W analizie wykorzystano dane z serwisu TED z ostatniego dnia czerwca 2023 r.