Rynek europejskich zamówień publicznych w październiku 2023 roku

Prezentowana poniżej analiza opiera się na danych zawartych wyłącznie w ogłoszeniach opublikowanych w badanym okresie przez polskich zamawiających w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH I KONKURSACH

W październiku polscy zamawiający opublikowali w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej łącznie 4 110 ogłoszeń o nowych zamówieniach publicznych i 5 ogłoszeń o konkursach. W tym samym miesiącu roku ubiegłego opublikowano 3 827 ogłoszeń o zamówieniach, a nie opublikowano żadnego ogłoszenia o konkursie. W przypadku zamówień oznacza to wzrost o 7,39%.

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH

(w październiku danego roku)

20192020202120222023
2 9923 0753 3173 8274 110

Altova StyleVision Chart

LICZBA OGŁOSZEŃ O WYNIKACH ZAMÓWIEŃ I KONKURSÓW

W październiku polscy zamawiający opublikowali w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej łącznie 4 026 ogłoszeń o wynikach zamówień publicznych i 22 ogłoszenia o wynikach konkursów. W tym samym miesiącu roku ubiegłego opublikowano 3 537 ogłoszeń o wynikach zamówień publicznych, a nie opublikowano żadnego ogłoszenia o konkursie. W przypadku zamówień oznacza to wzrost o 13,83%.

LICZBA OGŁOSZEŃ O WYNIKACH ZAMÓWIEŃ

(w październiku danego roku)

20192020202120222023
2 7982 4693 0183 5374 026

Altova StyleVision Chart

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH WG RODZAJU

W październiku 106 ogłoszeń dotyczyło robót budowlanych (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 132), 2 128 dostaw, (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 1 983), a 1 876 usług (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 1 712).

W październiku 2023r.

Altova StyleVision Chart

W październiku 2022r.

Altova StyleVision Chart

  

LICZBA OKAZJI BIZNESOWYCH

W wielu postępowaniach zamawiający dopuszczają składanie ofert częściowych, o których jest mowa w art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. W takich przypadkach jedno ogłoszenie o postępowaniu wprowadza wiele okazji biznesowych.

Zamówienia ogłoszone w październiku zawierały średnio 5,5 części (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 4,9), z których każda stanowiła okazję do złożenia oferty.

LICZBA OKAZJI BIZNESOWYCH / CZĘŚCI

(w październiku danego roku)

20192020202120222023
18 44219 63020 05518 68622 642

Altova StyleVision Chart

Dla każdej części postępowania zamawiający w ogłoszeniu określają, czy dotyczy ona projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W październiku, w przypadku 3,3% (w roku ubiegłym - 4,4%) okazji biznesowych zamawiający zadeklarowali, że dotyczy ona projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

LICZBA OGŁOSZONYCH UMÓW

W październiku ogłoszono zawarcie 16 300 umów, a w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 11 997. Oznacza to wzrost o 35,87%. Z małymi i średnimi przedsiębiorcami zawarto 8 564 umów, czyli 52,5% wszystkich umów. Podane liczby obejmują także zawarte umowy ramowe.

LICZBA OGŁOSZONYCH KONTRAKTÓW

(w październiku danego roku)

20192020202120222023
11 64912 10312 27411 99716 300

Altova StyleVision Chart

ODSETEK UNIEWAŻNIEŃ

W październiku liczba unieważnionych postępowań o zamówienie lub ich części wyniosła 3 587, co stanowi 18,04% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych - 15,4%, dla dostaw - 17,2% i dla usług - 22,3%). W tym samym miesiącu roku ubiegłego ogłoszono unieważnienie dla 23,17% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych - 24,9%, dla dostaw - 21,6% i dla usług - 29,3%). Porównując rok do roku - oznacza to spadek o 22,14%.

ODSETEK UNIEWAŻNIEŃ

(w październiku danego roku)

20192020202120222023
21,69%19,30%21,18%23,17%18,04%

Altova StyleVision Chart

Główną przyczyną unieważnień jest brak wystarczającej liczby ofert niepodlegających odrzuceniu. Na podstawie ogłoszeń informujących o unieważnieniu nie sposób stwierdzić, które zamówienia lub ich części unieważnione zostały z powodu niezłożenia żadnej oferty, a które na skutek odrzucenia wszystkich ofert. Informacja ta byłaby cenna przy określaniu faktycznej liczby ofert składanych w jednym postępowaniu lub jego części.

LICZBY ZŁOŻONYCH OFERT

W październiku br. zawarcie 54,44% umów poprzedzone było złożeniem tylko jednej oferty. W październiku roku minionego odsetek ten wynosił 53,81%. Oznacza to wzrost o 1,17%.

Odsetek postępowań, w których w październiku wpłynęła określona liczba ofert przedstawiono na wykresie.

UDZIAŁ POSTĘPOWAŃ Z OKREŚLONĄ LICZBĄ OFERT

(w październiku, w różnych latach)

Altova StyleVision Chart

LICZBY OFERT SKŁADANYCH W INNYCH KRAJACH

W październiku br., w Niemczech zawarcie 25.61% umów poprzedzone było złożeniem tylko jednej oferty (o 53% mniej niż w Polsce), we Francji 21.46% (o 61% mniej niż w Polsce), we Włoszech 32.6% (o 40% mniej niż w Polsce), a w Hiszpanii 26.67% (o 51% mniej niż w Polsce).

UDZIAŁ POSTĘPOWAŃ Z OKREŚLONĄ LICZBĄ OFERT

(w październiku 2023 r., w wybranych krajach UE)

Altova StyleVision Chart

ŚREDNIA LICZBA SKŁADANYCH OFERT

W październiku br. w postępowaniach zakończonych zawarciem umowy składano średnio 2,06 oferty. W październiku roku ubiegłego liczba ta wynosiła 2,02 oferty. Oznacza to wzrost o 2,36%.

ŚREDNIA LICZBA OFERT NA KONTRAKT

(w październiku danego roku)

20192020202120222023
2,0582,2442,1422,0162,064

Altova StyleVision Chart

Sama średnia liczba ofert składanych w jednym postępowaniu zakończonym podpisaniem umów nie może stanowić miary konkurencyjności postępowań. Liczba ta nie uwzględnia bowiem postępowań (części), w których nie złożono ani jednej oferty. Ogłoszenia o wynikach postępowań zawiera wyłącznie informację pozwalającą na ustalenie łącznej liczby okazji biznesowych (części), które unieważniono na skutek niezłożenia żadnej oferty lub odrzucenia wszystkich ofert.  Ze względu na znaczną liczbę unieważnień można przypuszczać, że faktyczna liczba ofert składanych w odpowiedzi na jedną okazję biznesową jest znacznie mniejsza od 2.

ŚREDNIA LICZBA OFERT SKŁADANYCH W WYBRANYCH KRAJACH

W październiku br. w Niemczech, w postępowaniach zakończonych zawarciem umowy składano średnio 3,89 oferty (o 89% więcej niż w Polsce), we Francji 3,75 (o 82% więcej niż w Polsce), we Włoszech 3,24 (o 57% więcej niż w Polsce), a w Hiszpanii 13,52 (o 555% więcej niż w Polsce).

ŚREDNIA LICZBA OFERT NA KONTRAKT

(w październiku 2023 r. w wybranych krajach UE)


3,893,753,2413,522,06

Altova StyleVision Chart

ŚREDNI CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

Średni czas trwania postępowań prowadzonych w trybie konkurencyjnym, których wynik ogłoszono w październiku br. wyniósł 90,3 dnia, podczas, gdy przed rokiem 93,2 dnia. Oznacza to spadek o 3,09%. W przypadku robót budowlanych czas ten wynosił 146,0 (w roku ubiegłym 131,6), w przypadku dostaw 87,8 (w roku ubiegłym 92,1), a w przypadku usług 100,8 (w roku ubiegłym 95,7).

ŚREDNI CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

(w październiku danego roku)

20192020202120222023
95,6101,796,593,290,3

Altova StyleVision Chart

Podane dane dotyczące średniego czasu trwania postępowań mogą być obciążone pewnym niewielkim błędem, gdyż nie uwzględniają postępowań, które były wszczęte przed 2015 rokiem, a zostały rozstrzygnięte dopiero w roku bieżącym.


Dane mogą się nieznacznie różnić od danych publikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych, co jest wynikiem stosowania innego oprogramowania analitycznego, a także innych, niż TED źródeł pozyskiwania danych. Różnice, o ile istnieją są niewielkie i pozostają bez znaczącego wpływu na ocenę rynku.

Od kwietnia 2023 r. wprowadzono korektę algorytmu obliczania średniej liczby ofert złożonych w ramach jednego postępowania. Zmian polega na tym, że nie są uwzględniane części zamówień, dla których zamawiający informowali o złożeniu więcej, niż 100 ofert. Tak ogromna liczba ofert wydaje się nieprawdopodobna i z ogromnym prawdopodobieństwem jest błędem zamawiającego. Zmiana algorytmu nie wpływa na średnia liczbę ofert składaną w polskich postępowaniach, jednak ma znaczący wpływ na ten wskaźnik obliczany np. w Niemczech.


W analizie wykorzystano dane z serwisu TED z ostatniego dnia października 2023 r.