Rynek europejskich zamówień publicznych we wrześniu 2023 roku

Prezentowana poniżej analiza opiera się na danych zawartych wyłącznie w ogłoszeniach opublikowanych w badanym okresie przez polskich zamawiających w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH I KONKURSACH

We wrześniu polscy zamawiający opublikowali w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej łącznie 3 078 ogłoszeń o nowych zamówieniach publicznych i 2 ogłoszenia o konkursach. W tym samym miesiącu roku ubiegłego opublikowano 2 987 ogłoszeń o zamówieniach i  jedno ogłoszenie o konkursach. W przypadku zamówień oznacza to wzrost o 3,05%, a w przypadku konkursów wzrost o 100,00%.

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH

(we wrześniu danego roku)

20192020202120222023
2 2432 2522 3822 9873 078

Altova StyleVision Chart

LICZBA OGŁOSZEŃ O WYNIKACH ZAMÓWIEŃ I KONKURSÓW

We wrześniu polscy zamawiający opublikowali w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej łącznie 3 431 ogłoszeń o wynikach zamówień publicznych i 8 ogłoszeń o wynikach konkursów. W tym samym miesiącu roku ubiegłego opublikowano 3 354 ogłoszenia o wynikach zamówień publicznych i 12 ogłoszenia o wynikach konkursów. W przypadku zamówień oznacza to wzrost o 2,30%, a w przypadku konkursów spadek o 33,33%.

LICZBA OGŁOSZEŃ O WYNIKACH ZAMÓWIEŃ

(we wrześniu danego roku)

20192020202120222023
2 2332 2572 4523 3543 431

Altova StyleVision Chart

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH WG RODZAJU

We wrześniu 116 ogłoszeń dotyczyło robót budowlanych (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 134), 1 837 dostaw, (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 1 742), a 1 125 usług (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 1 111).

We wrześniu 2023r.

Altova StyleVision Chart

We wrześniu 2022r.

Altova StyleVision Chart

  

LICZBA OKAZJI BIZNESOWYCH

W wielu postępowaniach zamawiający dopuszczają składanie ofert częściowych, o których jest mowa w art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. W takich przypadkach jedno ogłoszenie o postępowaniu wprowadza wiele okazji biznesowych.

Zamówienia ogłoszone we wrześniu zawierały średnio 5,5 części (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 5,1), z których każda stanowiła okazję do złożenia oferty.

LICZBA OKAZJI BIZNESOWYCH / CZĘŚCI

(we wrześniu danego roku)

20192020202120222023
13 37412 89712 55015 29617 042

Altova StyleVision Chart

Dla każdej części postępowania zamawiający w ogłoszeniu określają, czy dotyczy ona projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. We wrześniu, w przypadku 5,1% (w roku ubiegłym - 6,8%) okazji biznesowych zamawiający zadeklarowali, że dotyczy ona projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

LICZBA OGŁOSZONYCH UMÓW

We wrześniu ogłoszono zawarcie 13 260 umów, a w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 12 555. Oznacza to wzrost o 5,62%. Z małymi i średnimi przedsiębiorcami zawarto 7 735 umów, czyli 58,3% wszystkich umów. Podane liczby obejmują także zawarte umowy ramowe.

LICZBA OGŁOSZONYCH KONTRAKTÓW

(we wrześniu danego roku)

20192020202120222023
9 7819 7929 41512 55513 260

Altova StyleVision Chart

ODSETEK UNIEWAŻNIEŃ

We wrześniu liczba unieważnionych postępowań o zamówienie lub ich części wyniosła 3 430, co stanowi 20,55% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych - 17,6%, dla dostaw - 18,6% i dla usług - 27,8%). W tym samym miesiącu roku ubiegłego ogłoszono unieważnienie dla 21,37% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych - 30,1%, dla dostaw - 20,2% i dla usług - 25,2%). Porównując rok do roku - oznacza to spadek o 3,84%.

ODSETEK UNIEWAŻNIEŃ

(we wrześniu danego roku)

20192020202120222023
22,66%17,72%21,24%21,37%20,55%

Altova StyleVision Chart

Główną przyczyną unieważnień jest brak wystarczającej liczby ofert niepodlegających odrzuceniu. Na podstawie ogłoszeń informujących o unieważnieniu nie sposób stwierdzić, które zamówienia lub ich części unieważnione zostały z powodu niezłożenia żadnej oferty, a które na skutek odrzucenia wszystkich ofert. Informacja ta byłaby cenna przy określaniu faktycznej liczby ofert składanych w jednym postępowaniu lub jego części.

LICZBY ZŁOŻONYCH OFERT

We wrześniu br. zawarcie 55,12% umów poprzedzone było złożeniem tylko jednej oferty. We wrześniu roku minionego odsetek ten wynosił 50,31%. Oznacza to wzrost o 9,56%.

Odsetek postępowań, w których we wrześniu wpłynęła określona liczba ofert przedstawiono na wykresie.

UDZIAŁ POSTĘPOWAŃ Z OKREŚLONĄ LICZBĄ OFERT

(we wrześniu, w różnych latach)

Altova StyleVision Chart

LICZBY OFERT SKŁADANYCH W INNYCH KRAJACH

We wrześniu br., w Niemczech zawarcie 27.39% umów poprzedzone było złożeniem tylko jednej oferty (o 50% mniej niż w Polsce), we Francji 20.4% (o 63% mniej niż w Polsce), we Włoszech 35.37% (o 36% mniej niż w Polsce), a w Hiszpanii 25.44% (o 54% mniej niż w Polsce).

UDZIAŁ POSTĘPOWAŃ Z OKREŚLONĄ LICZBĄ OFERT

(we wrześniu 2023 r., w wybranych krajach UE)

Altova StyleVision Chart

ŚREDNIA LICZBA SKŁADANYCH OFERT

We wrześniu br. w postępowaniach zakończonych zawarciem umowy składano średnio 2,00 oferty. We wrześniu roku ubiegłego liczba ta wynosiła 2,22 oferty. Oznacza to spadek o 9,80%.

ŚREDNIA LICZBA OFERT NA KONTRAKT

(we wrześniu danego roku)

20192020202120222023
2,2123,6812,4262,2232,005

Altova StyleVision Chart

Sama średnia liczba ofert składanych w jednym postępowaniu zakończonym podpisaniem umów nie może stanowić miary konkurencyjności postępowań. Liczba ta nie uwzględnia bowiem postępowań (części), w których nie złożono ani jednej oferty. Ogłoszenia o wynikach postępowań zawiera wyłącznie informację pozwalającą na ustalenie łącznej liczby okazji biznesowych (części), które unieważniono na skutek niezłożenia żadnej oferty lub odrzucenia wszystkich ofert.  Ze względu na znaczną liczbę unieważnień można przypuszczać, że faktyczna liczba ofert składanych w odpowiedzi na jedną okazję biznesową jest znacznie mniejsza od 2.

ŚREDNIA LICZBA OFERT SKŁADANYCH W WYBRANYCH KRAJACH

We wrześniu br. w Niemczech, w postępowaniach zakończonych zawarciem umowy składano średnio 3,83 oferty (o 91% więcej niż w Polsce), we Francji 5,24 (o 161% więcej niż w Polsce), we Włoszech 3,49 (o 74% więcej niż w Polsce), a w Hiszpanii 5,58 (o 178% więcej niż w Polsce).

ŚREDNIA LICZBA OFERT NA KONTRAKT

(we wrześniu 2023 r. w wybranych krajach UE)


3,835,243,495,582,00

Altova StyleVision Chart

ŚREDNI CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

Średni czas trwania postępowań prowadzonych w trybie konkurencyjnym, których wynik ogłoszono we wrześniu br. wyniósł 91,1 dnia, podczas, gdy przed rokiem 90,3 dnia. Oznacza to wzrost o 0,92%. W przypadku robót budowlanych czas ten wynosił 124,3 (w roku ubiegłym 125,1), w przypadku dostaw 89,5 (w roku ubiegłym 87,8), a w przypadku usług 96,8 (w roku ubiegłym 98,6).

ŚREDNI CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

(we wrześniu danego roku)

20192020202120222023
98,8105,093,890,391,1

Altova StyleVision Chart

Podane dane dotyczące średniego czasu trwania postępowań mogą być obciążone pewnym niewielkim błędem, gdyż nie uwzględniają postępowań, które były wszczęte przed 2015 rokiem, a zostały rozstrzygnięte dopiero w roku bieżącym.


Dane mogą się nieznacznie różnić od danych publikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych, co jest wynikiem stosowania innego oprogramowania analitycznego, a także innych, niż TED źródeł pozyskiwania danych. Różnice, o ile istnieją powinny być pomijalnie małe.

Od kwietnia 2023 r. wprowadzono korektę algorytmu obliczania średniej liczby ofert złożonych w ramach jednego postępowania. Zmian polega na tym, że nie są uwzględniane części zamówień, dla których zamawiający informowali o złożeniu więcej, niż 100 ofert. Tak ogromna liczba ofert wydaje się nieprawdopodobna i z ogromnym prawdopodobieństwem jest błędem zamawiającego. Zmiana algorytmu nie wpływa na średnia liczbę ofert składaną w polskich postępowaniach, jednak ma znaczący wpływ na ten wskaźnik obliczany np. w Niemczech.


W analizie wykorzystano dane z serwisu TED z ostatniego dnia września 2023 r.