Rynek europejskich zamówień publicznych w sierpniu 2023 roku

Prezentowana poniżej analiza opiera się na danych zawartych wyłącznie w ogłoszeniach opublikowanych w badanym okresie przez polskich zamawiających w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH I KONKURSACH

W sierpniu polscy zamawiający opublikowali w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej łącznie 2 824 ogłoszenia o nowych zamówieniach publicznych i 4 ogłoszenia o konkursach. W tym samym miesiącu roku ubiegłego opublikowano 2 594 ogłoszenia o zamówieniach i  jedno ogłoszenie o konkursach. W przypadku zamówień oznacza to wzrost o 8,87%, a w przypadku konkursów wzrost o 300,00%.

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH

(w sierpniu danego roku)

20192020202120222023
2 0741 9822 2532 5942 824

Altova StyleVision Chart

LICZBA OGŁOSZEŃ O WYNIKACH ZAMÓWIEŃ I KONKURSÓW

W sierpniu polscy zamawiający opublikowali w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej łącznie 2 966 ogłoszeń o wynikach zamówień publicznych i jedno ogłoszenie o wynikach konkursów. W tym samym miesiącu roku ubiegłego opublikowano 2 996 ogłoszeń o wynikach zamówień publicznych i 3 ogłoszenia o wynikach konkursów. W przypadku zamówień oznacza to spadek o 1,00%, a w przypadku konkursów wzrost o 233,33%.

LICZBA OGŁOSZEŃ O WYNIKACH ZAMÓWIEŃ

(w sierpniu danego roku)

20192020202120222023
2 1881 9892 2012 9962 966

Altova StyleVision Chart

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH WG RODZAJU

W sierpniu 115 ogłoszeń dotyczyło robót budowlanych (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 165), 1 703 dostaw, (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 1 533), a 1 006 usług (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 896).

W sierpniu 2023r.

Altova StyleVision Chart

W sierpniu 2022r.

Altova StyleVision Chart

  

LICZBA OKAZJI BIZNESOWYCH

W wielu postępowaniach zamawiający dopuszczają składanie ofert częściowych, o których jest mowa w art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. W takich przypadkach jedno ogłoszenie o postępowaniu wprowadza wiele okazji biznesowych.

Zamówienia ogłoszone w sierpniu zawierały średnio 5,5 części (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 5,2), z których każda stanowiła okazję do złożenia oferty.

LICZBA OKAZJI BIZNESOWYCH / CZĘŚCI

(w sierpniu danego roku)

20192020202120222023
13 12612 06714 11913 49315 455

Altova StyleVision Chart

Dla każdej części postępowania zamawiający w ogłoszeniu określają, czy dotyczy ona projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W sierpniu, w przypadku 6,2% (w roku ubiegłym - 7,2%) okazji biznesowych zamawiający zadeklarowali, że dotyczy ona projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

LICZBA OGŁOSZONYCH UMÓW

W sierpniu ogłoszono zawarcie 12 491 umów, a w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 10 721. Oznacza to wzrost o 16,51%. Z małymi i średnimi przedsiębiorcami zawarto 6 603 umów, czyli 52,9% wszystkich umów. Podane liczby obejmują także zawarte umowy ramowe.

LICZBA OGŁOSZONYCH KONTRAKTÓW

(w sierpniu danego roku)

20192020202120222023
10 6398 3709 41610 72112 491

Altova StyleVision Chart

ODSETEK UNIEWAŻNIEŃ

W sierpniu liczba unieważnionych postępowań o zamówienie lub ich części wyniosła 2 771, co stanowi 18,16% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych - 19,3%, dla dostaw - 17,8% i dla usług - 20,3%). W tym samym miesiącu roku ubiegłego ogłoszono unieważnienie dla 22,32% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych - 36,3%, dla dostaw - 21,5% i dla usług - 24,6%). Porównując rok do roku - oznacza to spadek o 18,64%.

ODSETEK UNIEWAŻNIEŃ

(w sierpniu danego roku)

20192020202120222023
24,05%22,53%20,41%22,32%18,16%

Altova StyleVision Chart

Główną przyczyną unieważnień jest brak wystarczającej liczby ofert niepodlegających odrzuceniu. Na podstawie ogłoszeń informujących o unieważnieniu nie sposób stwierdzić, które zamówienia lub ich części unieważnione zostały z powodu niezłożenia żadnej oferty, a które na skutek odrzucenia wszystkich ofert. Informacja ta byłaby cenna przy określaniu faktycznej liczby ofert składanych w jednym postępowaniu lub jego części.

LICZBY ZŁOŻONYCH OFERT

W sierpniu br. zawarcie 52,61% umów poprzedzone było złożeniem tylko jednej oferty. W sierpniu roku minionego odsetek ten wynosił 51,59%. Oznacza to wzrost o 1,98%.

Odsetek postępowań, w których w sierpniu wpłynęła określona liczba ofert przedstawiono na wykresie.

UDZIAŁ POSTĘPOWAŃ Z OKREŚLONĄ LICZBĄ OFERT

(w sierpniu, w różnych latach)

Altova StyleVision Chart

LICZBY OFERT SKŁADANYCH W INNYCH KRAJACH

W sierpniu br., w Niemczech zawarcie 23.8% umów poprzedzone było złożeniem tylko jednej oferty (o 55% mniej niż w Polsce), we Francji 19.35% (o 63% mniej niż w Polsce), we Włoszech 40.72% (o 23% mniej niż w Polsce), a w Hiszpanii 30.74% (o 42% mniej niż w Polsce).

UDZIAŁ POSTĘPOWAŃ Z OKREŚLONĄ LICZBĄ OFERT

(w sierpniu 2023 r., w wybranych krajach UE)

Altova StyleVision Chart

ŚREDNIA LICZBA SKŁADANYCH OFERT

W sierpniu br. w postępowaniach zakończonych zawarciem umowy składano średnio 2,09 oferty. W sierpniu roku ubiegłego liczba ta wynosiła 2,22 oferty. Oznacza to spadek o 5,88%.

ŚREDNIA LICZBA OFERT NA KONTRAKT

(w sierpniu danego roku)

20192020202120222023
2,0772,1052,2202,2232,092

Altova StyleVision Chart

Sama średnia liczba ofert składanych w jednym postępowaniu zakończonym podpisaniem umów nie może stanowić miary konkurencyjności postępowań. Liczba ta nie uwzględnia bowiem postępowań (części), w których nie złożono ani jednej oferty. Ogłoszenia o wynikach postępowań zawiera wyłącznie informację pozwalającą na ustalenie łącznej liczby okazji biznesowych (części), które unieważniono na skutek niezłożenia żadnej oferty lub odrzucenia wszystkich ofert.  Ze względu na znaczną liczbę unieważnień można przypuszczać, że faktyczna liczba ofert składanych w odpowiedzi na jedną okazję biznesową jest znacznie mniejsza od 2.

ŚREDNIA LICZBA OFERT SKŁADANYCH W WYBRANYCH KRAJACH

W sierpniu br. w Niemczech, w postępowaniach zakończonych zawarciem umowy składano średnio 4,31 oferty (o 106% więcej niż w Polsce), we Francji 5,20 (o 148% więcej niż w Polsce), we Włoszech 2,99 (o 43% więcej niż w Polsce), a w Hiszpanii 7,05 (o 237% więcej niż w Polsce).

ŚREDNIA LICZBA OFERT NA KONTRAKT

(w sierpniu 2023 r. w wybranych krajach UE)


4,315,202,997,052,09

Altova StyleVision Chart

ŚREDNI CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

Średni czas trwania postępowań prowadzonych w trybie konkurencyjnym, których wynik ogłoszono w sierpniu br. wyniósł 87,7 dnia, podczas, gdy przed rokiem 90,3 dnia. Oznacza to spadek o 2,96%. W przypadku robót budowlanych czas ten wynosił 130,4 (w roku ubiegłym 133,2), w przypadku dostaw 85,8 (w roku ubiegłym 88,6), a w przypadku usług 96,3 (w roku ubiegłym 96,3).

ŚREDNI CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

(w sierpniu danego roku)

20192020202120222023
87,792,595,990,387,7

Altova StyleVision Chart

Podane dane dotyczące średniego czasu trwania postępowań mogą być obciążone pewnym niewielkim błędem, gdyż nie uwzględniają postępowań, które były wszczęte przed 2015 rokiem, a zostały rozstrzygnięte dopiero w roku bieżącym.


Dane mogą się nieznacznie różnić od danych publikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych, co jest wynikiem stosowania innego oprogramowania analitycznego, a także innych, niż TED źródeł pozyskiwania danych. Różnice, o ile istnieją powinny być pomijalnie małe.

Od kwietnia 2023 r. wprowadzono korektę algorytmu obliczania średniej liczby ofert złożonych w ramach jednego postępowania. Zmian polega na tym, że nie są uwzględniane części zamówień, dla których zamawiający informowali o złożeniu więcej, niż 100 ofert. Tak ogromna liczba ofert wydaje się nieprawdopodobna i z ogromnym prawdopodobieństwem jest błędem zamawiającego. Zmiana algorytmu nie wpływa na średnia liczbę ofert składaną w polskich postępowaniach, jednak ma znaczący wpływ na ten wskaźnik obliczany np. w Niemczech.


W analizie wykorzystano dane z serwisu TED z ostatniego dnia sierpnia 2023 r.