Rynek europejskich zamówień publicznych w lipcu 2023 roku

Prezentowana poniżej analiza opiera się na danych zawartych wyłącznie w ogłoszeniach opublikowanych w badanym okresie przez polskich zamawiających w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH I KONKURSACH

W lipcu polscy zamawiający opublikowali w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej łącznie 2 782 ogłoszenia o nowych zamówieniach publicznych i 11 ogłoszeń o konkursach. W tym samym miesiącu roku ubiegłego opublikowano 2 918 ogłoszeń o zamówieniach i  jedno ogłoszenie o konkursach. W przypadku zamówień oznacza to spadek o 4,66%, a w przypadku konkursów wzrost o 1 000,00%.

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH

(w lipcu danego roku)

20192020202120222023
2 4352 2522 4762 9182 782

Altova StyleVision Chart

LICZBA OGŁOSZEŃ O WYNIKACH ZAMÓWIEŃ I KONKURSÓW

W lipcu polscy zamawiający opublikowali w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej łącznie 3 235 ogłoszeń o wynikach zamówień publicznych i 9 ogłoszeń o wynikach konkursów. W tym samym miesiącu roku ubiegłego opublikowano 3 116 ogłoszeń o wynikach zamówień publicznych i 6 ogłoszeń o wynikach konkursów. W przypadku zamówień oznacza to wzrost o 3,82%, a w przypadku konkursów wzrost o 50,00%.

LICZBA OGŁOSZEŃ O WYNIKACH ZAMÓWIEŃ

(w lipcu danego roku)

20192020202120222023
2 5712 4532 2443 1163 235

Altova StyleVision Chart

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH WG RODZAJU

W lipcu 118 ogłoszeń dotyczyło robót budowlanych (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 177), 1 708 dostaw, (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 1 793), a 956 usług (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 948).

W lipcu 2023r.

Altova StyleVision Chart

W lipcu 2022r.

Altova StyleVision Chart

  

LICZBA OKAZJI BIZNESOWYCH

W wielu postępowaniach zamawiający dopuszczają składanie ofert częściowych, o których jest mowa w art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. W takich przypadkach jedno ogłoszenie o postępowaniu wprowadza wiele okazji biznesowych.

Zamówienia ogłoszone w lipcu zawierały średnio 5,5 części (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 5,8), z których każda stanowiła okazję do złożenia oferty.

LICZBA OKAZJI BIZNESOWYCH / CZĘŚCI

(w lipcu danego roku)

20192020202120222023
14 26014 40515 23816 98615 422

Altova StyleVision Chart

Dla każdej części postępowania zamawiający w ogłoszeniu określają, czy dotyczy ona projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W lipcu, w przypadku 7,8% (w roku ubiegłym - 6,5%) okazji biznesowych zamawiający zadeklarowali, że dotyczy ona projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

LICZBA OGŁOSZONYCH UMÓW

W lipcu ogłoszono zawarcie 12 254 umów, a w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 12 196. Oznacza to wzrost o 0,48%. Z małymi i średnimi przedsiębiorcami zawarto 6 709 umów, czyli 54,8% wszystkich umów. Podane liczby obejmują także zawarte umowy ramowe.

LICZBA OGŁOSZONYCH KONTRAKTÓW

(w lipcu danego roku)

20192020202120222023
10 54812 2608 28312 19612 254

Altova StyleVision Chart

ODSETEK UNIEWAŻNIEŃ

W lipcu liczba unieważnionych postępowań o zamówienie lub ich części wyniosła 3 020, co stanowi 19,77% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych - 14,7%, dla dostaw - 19,8% i dla usług - 20,1%). W tym samym miesiącu roku ubiegłego ogłoszono unieważnienie dla 18,91% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych - 29,4%, dla dostaw - 18,6% i dla usług - 19,4%). Porównując rok do roku - oznacza to wzrost o 4,55%.

ODSETEK UNIEWAŻNIEŃ

(w lipcu danego roku)

20192020202120222023
21,45%23,11%19,71%18,91%19,77%

Altova StyleVision Chart

Główną przyczyną unieważnień jest brak wystarczającej liczby ofert niepodlegających odrzuceniu. Na podstawie ogłoszeń informujących o unieważnieniu nie sposób stwierdzić, które zamówienia lub ich części unieważnione zostały z powodu niezłożenia żadnej oferty, a które na skutek odrzucenia wszystkich ofert. Informacja ta byłaby cenna przy określaniu faktycznej liczby ofert składanych w jednym postępowaniu lub jego części.

LICZBY ZŁOŻONYCH OFERT

W lipcu br. zawarcie 54,89% umów poprzedzone było złożeniem tylko jednej oferty. W lipcu roku minionego odsetek ten wynosił 51,36%. Oznacza to wzrost o 6,87%.

Odsetek postępowań, w których w lipcu wpłynęła określona liczba ofert przedstawiono na wykresie.

UDZIAŁ POSTĘPOWAŃ Z OKREŚLONĄ LICZBĄ OFERT

(w lipcu, w różnych latach)

Altova StyleVision Chart

LICZBY OFERT SKŁADANYCH W INNYCH KRAJACH

W lipcu br., w Niemczech zawarcie 31.27% umów poprzedzone było złożeniem tylko jednej oferty (o 43% mniej niż w Polsce), we Francji 21.7% (o 60% mniej niż w Polsce), we Włoszech 31.85% (o 42% mniej niż w Polsce), a w Hiszpanii 27.42% (o 50% mniej niż w Polsce).

UDZIAŁ POSTĘPOWAŃ Z OKREŚLONĄ LICZBĄ OFERT

(w lipcu 2023 r., w wybranych krajach UE)

Altova StyleVision Chart

ŚREDNIA LICZBA SKŁADANYCH OFERT

W lipcu br. w postępowaniach zakończonych zawarciem umowy składano średnio 2,21 oferty. W lipcu roku ubiegłego liczba ta wynosiła 2,12 oferty. Oznacza to wzrost o 3,88%.

ŚREDNIA LICZBA OFERT NA KONTRAKT

(w lipcu danego roku)

20192020202120222023
2,2212,2982,3252,1232,205

Altova StyleVision Chart

Sama średnia liczba ofert składanych w jednym postępowaniu zakończonym podpisaniem umów nie może stanowić miary konkurencyjności postępowań. Liczba ta nie uwzględnia bowiem postępowań (części), w których nie złożono ani jednej oferty. Ogłoszenia o wynikach postępowań zawiera wyłącznie informację pozwalającą na ustalenie łącznej liczby okazji biznesowych (części), które unieważniono na skutek niezłożenia żadnej oferty lub odrzucenia wszystkich ofert.  Ze względu na znaczną liczbę unieważnień można przypuszczać, że faktyczna liczba ofert składanych w odpowiedzi na jedną okazję biznesową jest znacznie mniejsza od 2.

ŚREDNIA LICZBA OFERT SKŁADANYCH W WYBRANYCH KRAJACH

W lipcu br. w Niemczech, w postępowaniach zakończonych zawarciem umowy składano średnio 4,17 oferty (o 89% więcej niż w Polsce), we Francji 4,18 (o 89% więcej niż w Polsce), we Włoszech 3,27 (o 48% więcej niż w Polsce), a w Hiszpanii 5,84 (o 165% więcej niż w Polsce).

ŚREDNIA LICZBA OFERT NA KONTRAKT

(w lipcu 2023 r. w wybranych krajach UE)


4,174,183,275,842,21

Altova StyleVision Chart

ŚREDNI CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

Średni czas trwania postępowań prowadzonych w trybie konkurencyjnym, których wynik ogłoszono w lipcu br. wyniósł 86,6 dnia, podczas, gdy przed rokiem 88,7 dnia. Oznacza to spadek o 2,35%. W przypadku robót budowlanych czas ten wynosił 105,9 (w roku ubiegłym 116,2), w przypadku dostaw 86,8 (w roku ubiegłym 87,4), a w przypadku usług 83,5 (w roku ubiegłym 92,4).

ŚREDNI CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

(w lipcu danego roku)

20192020202120222023
93,698,294,388,786,6

Altova StyleVision Chart

Podane dane dotyczące średniego czasu trwania postępowań mogą być obciążone pewnym niewielkim błędem, gdyż nie uwzględniają postępowań, które były wszczęte przed 2015 rokiem, a zostały rozstrzygnięte dopiero w roku bieżącym.


Dane mogą się nieznacznie różnić od danych publikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych, co jest wynikiem stosowania innego oprogramowania analitycznego, a także innych, niż TED źródeł pozyskiwania danych. Różnice, o ile istnieją powinny być pomijalnie małe.

Od kwietnia 2023 r. wprowadzono korektę algorytmu obliczania średniej liczby ofert złożonych w ramach jednego postępowania. Zmian polega na tym, że nie są uwzględniane części zamówień, dla których zamawiający informowali o złożeniu więcej, niż 100 ofert. Tak ogromna liczba ofert wydaje się nieprawdopodobna i z ogromnym prawdopodobieństwem jest błędem zamawiającego. Zmiana algorytmu nie wpływa na średnia liczbę ofert składaną w polskich postępowaniach, jednak ma znaczący wpływ na ten wskaźnik obliczany np. w Niemczech.


W analizie wykorzystano dane z serwisu TED z ostatniego dnia lipca 2023 r.