Rynek europejskich zamówień publicznych w czerwcu 2023 roku

Prezentowana poniżej analiza opiera się na danych zawartych wyłącznie w ogłoszeniach opublikowanych w badanym okresie przez polskich zamawiających w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH I KONKURSACH

W czerwcu polscy zamawiający opublikowali w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej łącznie 2 702 ogłoszenia o nowych zamówieniach publicznych i 8 ogłoszeń o konkursach. W tym samym miesiącu roku ubiegłego opublikowano 2 578 ogłoszeń o zamówieniach i  4 ogłoszenia o konkursach. W przypadku zamówień oznacza to wzrost o 4,81%, a w przypadku konkursów wzrost o 100,00%.

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH

(w czerwcu danego roku)

20192020202120222023
2 0772 0442 2442 5782 702

Altova StyleVision Chart

LICZBA OGŁOSZEŃ O WYNIKACH ZAMÓWIEŃ I KONKURSÓW

W czerwcu polscy zamawiający opublikowali w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej łącznie jedno ogłoszenie o wynikach zamówień publicznych i 11 ogłoszeń o wynikach konkursów. W tym samym miesiącu roku ubiegłego opublikowano 2 608 ogłoszeń o wynikach zamówień publicznych i 4 ogłoszenia o wynikach konkursów. W przypadku zamówień oznacza to wzrost o 22,32%, a w przypadku konkursów wzrost o 175,00%.

LICZBA OGŁOSZEŃ O WYNIKACH ZAMÓWIEŃ

(w czerwcu danego roku)

20192020202120222023
1 9672 2361 8642 6083 190

Altova StyleVision Chart

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH WG RODZAJU

W czerwcu 134 ogłoszenia dotyczyły robót budowlanych (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 182), 1 740 dostaw, (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 1 534), a 828 usług (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 862).

W czerwcu 2023r.

Altova StyleVision Chart

W czerwcu 2022r.

Altova StyleVision Chart

  

LICZBA OKAZJI BIZNESOWYCH

W wielu postępowaniach zamawiający dopuszczają składanie ofert częściowych, o których jest mowa w art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. W takich przypadkach jedno ogłoszenie o postępowaniu wprowadza wiele okazji biznesowych.

Zamówienia ogłoszone w czerwcu zawierały średnio 6,0 części (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 6,2), z których każda stanowiła okazję do złożenia oferty.

LICZBA OKAZJI BIZNESOWYCH / CZĘŚCI

(w czerwcu danego roku)

20192020202120222023
13 77013 02314 10515 92516 246

Altova StyleVision Chart

Dla każdej części postępowania zamawiający w ogłoszeniu określają, czy dotyczy ona projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W czerwcu, w przypadku 8,7% (w roku ubiegłym - 5,9%) okazji biznesowych zamawiający zadeklarowali, że dotyczy ona projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

LICZBA OGŁOSZONYCH UMÓW

W czerwcu ogłoszono zawarcie 13 326 umów, a w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 10 293. Oznacza to wzrost o 29,47%. Z małymi i średnimi przedsiębiorcami zawarto 7 433 umów, czyli 55,8% wszystkich umów. Podane liczby obejmują także zawarte umowy ramowe.

LICZBA OGŁOSZONYCH KONTRAKTÓW

(w czerwcu danego roku)

20192020202120222023
8 4089 5258 66010 29313 326

Altova StyleVision Chart

ODSETEK UNIEWAŻNIEŃ

W czerwcu liczba unieważnionych postępowań o zamówienie lub ich części wyniosła 3 146, co stanowi 19,10% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych - 19,2%, dla dostaw - 18,0% i dla usług - 23,7%). W tym samym miesiącu roku ubiegłego ogłoszono unieważnienie dla 20,78% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych - 38,2%, dla dostaw - 19,8% i dla usług - 23,1%). Porównując rok do roku - oznacza to spadek o 8,08%.

ODSETEK UNIEWAŻNIEŃ

(w czerwcu danego roku)

20192020202120222023
20,56%22,39%17,99%20,78%19,10%

Altova StyleVision Chart

Główną przyczyną unieważnień jest brak wystarczającej liczby ofert niepodlegających odrzuceniu. Na podstawie ogłoszeń informujących o unieważnieniu nie sposób stwierdzić, które zamówienia lub ich części unieważnione zostały z powodu niezłożenia żadnej oferty, a które na skutek odrzucenia wszystkich ofert. Informacja ta byłaby cenna przy określaniu faktycznej liczby ofert składanych w jednym postępowaniu lub jego części.

LICZBY ZŁOŻONYCH OFERT

W czerwcu br. zawarcie 51,97% umów poprzedzone było złożeniem tylko jednej oferty. W czerwcu roku minionego odsetek ten wynosił 52,77%. Oznacza to spadek o 1,52%.

Odsetek postępowań, w których w czerwcu wpłynęła określona liczba ofert przedstawiono na wykresie.

UDZIAŁ POSTĘPOWAŃ Z OKREŚLONĄ LICZBĄ OFERT

(w czerwcu, w różnych latach)

Altova StyleVision Chart

LICZBY OFERT SKŁADANYCH W INNYCH KRAJACH

W czerwcu br., w Niemczech zawarcie 31.41% umów poprzedzone było złożeniem tylko jednej oferty (o 40% mniej niż w Polsce), we Francji 18.97% (o 63% mniej niż w Polsce), we Włoszech 35.51% (o 32% mniej niż w Polsce), a w Hiszpanii 32.71% (o 37% mniej niż w Polsce).

UDZIAŁ POSTĘPOWAŃ Z OKREŚLONĄ LICZBĄ OFERT

(w czerwcu 2023 r., w wybranych krajach UE)

Altova StyleVision Chart

ŚREDNIA LICZBA SKŁADANYCH OFERT

W czerwcu br. w postępowaniach zakończonych zawarciem umowy składano średnio 2,38 oferty. W czerwcu roku ubiegłego liczba ta wynosiła 2,07 oferty. Oznacza to wzrost o 14,79%.

ŚREDNIA LICZBA OFERT NA KONTRAKT

(w czerwcu danego roku)

20192020202120222023
2,1312,3052,5112,0742,380

Altova StyleVision Chart

Sama średnia liczba ofert składanych w jednym postępowaniu zakończonym podpisaniem umów nie może stanowić miary konkurencyjności postępowań. Liczba ta nie uwzględnia bowiem postępowań (części), w których nie złożono ani jednej oferty. Ogłoszenia o wynikach postępowań zawiera wyłącznie informację pozwalającą na ustalenie łącznej liczby okazji biznesowych (części), które unieważniono na skutek niezłożenia żadnej oferty lub odrzucenia wszystkich ofert.  Ze względu na znaczną liczbę unieważnień można przypuszczać, że faktyczna liczba ofert składanych w odpowiedzi na jedną okazję biznesową jest znacznie mniejsza od 2.

ŚREDNIA LICZBA OFERT SKŁADANYCH W WYBRANYCH KRAJACH

W czerwcu br. w Niemczech, w postępowaniach zakończonych zawarciem umowy składano średnio 3,98 oferty (o 67% więcej niż w Polsce), we Francji 6,45 (o 171% więcej niż w Polsce), we Włoszech 3,65 (o 53% więcej niż w Polsce), a w Hiszpanii 4,86 (o 104% więcej niż w Polsce).

ŚREDNIA LICZBA OFERT NA KONTRAKT

(w czerwcu 2023 r. w wybranych krajach UE)


3,986,453,654,862,38

Altova StyleVision Chart

ŚREDNI CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

Średni czas trwania postępowań prowadzonych w trybie konkurencyjnym, których wynik ogłoszono w czerwcu br. wyniósł 86,9 dnia, podczas, gdy przed rokiem 93,7 dnia. Oznacza to spadek o 7,18%. W przypadku robót budowlanych czas ten wynosił 117,2 (w roku ubiegłym 106,4), w przypadku dostaw 85,7 (w roku ubiegłym 88,9), a w przypadku usług 90,8 (w roku ubiegłym 117,2).

ŚREDNI CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

(w czerwcu danego roku)

20192020202120222023
95,894,5109,593,786,9

Altova StyleVision Chart

Podane dane dotyczące średniego czasu trwania postępowań mogą być obciążone pewnym niewielkim błędem, gdyż nie uwzględniają postępowań, które były wszczęte przed 2015 rokiem, a zostały rozstrzygnięte dopiero w roku bieżącym.


Dane mogą się nieznacznie różnić od danych publikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych, co jest wynikiem stosowania innego oprogramowania analitycznego, a także innych, niż TED źródeł pozyskiwania danych. Różnice, o ile istnieją powinny być pomijalnie małe.

Od kwietnia 2023 r. wprowadzono korektę algorytmu obliczania średniej liczby ofert złożonych w ramach jednego postępowania. Zmian polega na tym, że nie są uwzględniane części zamówień, dla których zamawiający informowali o złożeniu więcej, niż 100 ofert. Tak ogromna liczba ofert wydaje się nieprawdopodobna i z ogromnym prawdopodobieństwem jest błędem zamawiającego. Zmiana algorytmu nie wpływa na średnia liczbę ofert składaną w polskich postępowaniach, jednak ma znaczący wpływ na ten wskaźnik obliczany np. w Niemczech.


W analizie wykorzystano dane z serwisu TED z ostatniego dnia czerwca 2023 r.