Rynek europejskich zamówień publicznych w maju 2023 roku

Prezentowana poniżej analiza opiera się na danych zawartych wyłącznie w ogłoszeniach opublikowanych w badanym okresie przez polskich zamawiających w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH I KONKURSACH

W maju polscy zamawiający opublikowali w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej łącznie 2 614 ogłoszenia o nowych zamówieniach publicznych i 9 ogłoszeń o konkursach. W tym samym miesiącu roku ubiegłego opublikowano 2 449 ogłoszeń o zamówieniach i  2 ogłoszenia o konkursach. W przypadku zamówień oznacza to wzrost o 6,74%, a w przypadku konkursów wzrost o 350,00%.

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH

(w maju danego roku)

20192020202120222023
1 8421 8641 8282 4492 614

Altova StyleVision Chart

LICZBA OGŁOSZEŃ O WYNIKACH ZAMÓWIEŃ I KONKURSÓW

W maju polscy zamawiający opublikowali w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej łącznie 2 877 ogłoszeń o nowych zamówieniach publicznych i 3 ogłoszenia o konkursach. W tym samym miesiącu roku ubiegłego opublikowano 2 499 ogłoszeń o zamówieniach i 3 ogłoszenia o konkursach. W przypadku zamówień oznacza to wzrost o 15,13%, a w przypadku konkursów spadek o 0,00%.

LICZBA OGŁOSZEŃ O WYNIKACH ZAMÓWIEŃ

(w maju danego roku)

20192020202120222023
1 9851 8961 6732 4992 877

Altova StyleVision Chart

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH WG RODZAJU

W maju 137 ogłoszeń dotyczyło robót budowlanych (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 195), 1 653 dostaw, (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 1 457), a 824 usług (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 797).

W maju 2023r.

Altova StyleVision Chart

W maju 2022r.

Altova StyleVision Chart

  

LICZBA OKAZJI BIZNESOWYCH

W wielu postępowaniach zamawiający dopuszczają składanie ofert częściowych, o których jest mowa w art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. W takich przypadkach jedno ogłoszenie o postępowaniu wprowadza wiele okazji biznesowych.

Zamówienia ogłoszone w maju zawierały średnio 5,6 części (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 6,2), z których każda stanowiła okazję do złożenia oferty.

LICZBA OKAZJI BIZNESOWYCH / CZĘŚCI

(w maju danego roku)

20192020202120222023
13 26513 66612 40915 25914 737

Altova StyleVision Chart

Dla każdej części postępowania zamawiający w ogłoszeniu określają, czy dotyczy ona projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W maju, w przypadku 9,2% (w roku ubiegłym - 6,6%) okazji biznesowych zamawiający zadeklarowali, że dotyczy ona projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

LICZBA OGŁOSZONYCH UMÓW

W maju ogłoszono zawarcie 11 154 umów, a w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 10 823. Oznacza to wzrost o 3,06%. Z małymi i średnimi przedsiębiorcami zawarto 6 184 umów, czyli 55,4% wszystkich umów. Podane liczby obejmują także zawarte umowy ramowe.

LICZBA OGŁOSZONYCH KONTRAKTÓW

(w maju danego roku)

20192020202120222023
8 5898 5278 21710 82311 154

Altova StyleVision Chart

ODSETEK UNIEWAŻNIEŃ

W maju liczba unieważnionych postępowań o zamówienie lub ich części wyniosła 2 861, co stanowi 20,41% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych - 34,0%, dla dostaw - 20,4% i dla usług - 19,5%). W tym samym miesiącu roku ubiegłego ogłoszono unieważnienie dla 20,78% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych - 31,9%, dla dostaw - 18,9% i dla usług - 26,8%). Porównując rok do roku - oznacza to spadek o 1,78%.

ODSETEK UNIEWAŻNIEŃ

(w maju danego roku)

20192020202120222023
22,67%20,63%17,81%20,78%20,41%

Altova StyleVision Chart

Główną przyczyną unieważnień jest brak wystarczającej liczby ofert niepodlegających odrzuceniu. Na podstawie ogłoszeń informujących o unieważnieniu nie sposób stwierdzić, które zamówienia lub ich części unieważnione zostały z powodu niezłożenia żadnej oferty, a które na skutek odrzucenia wszystkich ofert. Informacja ta byłaby cenna przy określaniu faktycznej liczby ofert składanych w jednym postępowaniu lub jego części.

LICZBY ZŁOŻONYCH OFERT

W maju br. zawarcie 53,42% umów poprzedzone było złożeniem tylko jednej oferty. W maju roku minionego odsetek ten wynosił 53,00%. Oznacza to wzrost o 0,79%.

Odsetek postępowań, w których w maju wpłynęła określona liczba ofert przedstawiono na wykresie.

UDZIAŁ POSTĘPOWAŃ Z OKREŚLONĄ LICZBĄ OFERT

(w maju, w różnych latach)

Altova StyleVision Chart

LICZBY OFERT SKŁADANYCH W INNYCH KRAJACH

W maju br., w Niemczech zawarcie 24.98% umów poprzedzone było złożeniem tylko jednej oferty (o 53% mniej niż w Polsce), we Francji 20% (o 63% mniej niż w Polsce), we Włoszech 35.17% (o 34% mniej niż w Polsce), a w Hiszpanii 28.4% (o 47% mniej niż w Polsce).

UDZIAŁ POSTĘPOWAŃ Z OKREŚLONĄ LICZBĄ OFERT

(w maju 2023 r., w wybranych krajach UE)

Altova StyleVision Chart

ŚREDNIA LICZBA SKŁADANYCH OFERT

W maju br. w postępowaniach zakończonych zawarciem umowy składano średnio 2,15 oferty. W maju roku ubiegłego liczba ta wynosiła 2,04 oferty. Oznacza to wzrost o 5,56%.

ŚREDNIA LICZBA OFERT NA KONTRAKT

(w maju danego roku)

20192020202120222023
2,1092,4172,3212,0392,153

Altova StyleVision Chart

Sama średnia liczba ofert składanych w jednym postępowaniu zakończonym podpisaniem umów nie może stanowić miary konkurencyjności postępowań. Liczba ta nie uwzględnia bowiem postępowań (części), w których nie złożono ani jednej oferty. Ogłoszenia o wynikach postępowań zawiera wyłącznie informację pozwalającą na ustalenie łącznej liczby okazji biznesowych (części), które unieważniono na skutek niezłożenia żadnej oferty lub odrzucenia wszystkich ofert.  Ze względu na znaczną liczbę unieważnień można przypuszczać, że faktyczna liczba ofert składanych w odpowiedzi na jedną okazję biznesową jest znacznie mniejsza od 2.

ŚREDNIA LICZBA OFERT SKŁADANYCH W WYBRANYCH KRAJACH

W maju br. w Niemczech, w postępowaniach zakończonych zawarciem umowy składano średnio 5,76 oferty (o 168% więcej niż w Polsce), we Francji 5,81 (o 170% więcej niż w Polsce), we Włoszech 3,68 (o 71% więcej niż w Polsce), a w Hiszpanii 8,02 (o 272% więcej niż w Polsce).

ŚREDNIA LICZBA OFERT NA KONTRAKT

(w maju 2023 r. w wybranych krajach UE)


5,765,813,688,022,15

Altova StyleVision Chart

ŚREDNI CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

Średni czas trwania postępowań prowadzonych w trybie konkurencyjnym, których wynik ogłoszono w maju br. wyniósł 84,8 dnia, podczas, gdy przed rokiem 88,3 dnia. Oznacza to spadek o 3,90%. W przypadku robót budowlanych czas ten wynosił 124,0 (w roku ubiegłym 118,9), w przypadku dostaw 84,2 (w roku ubiegłym 84,5), a w przypadku usług 84,7 (w roku ubiegłym 103,2).

ŚREDNI CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

(w maju danego roku)

20192020202120222023
98,289,2111,088,384,8

Altova StyleVision Chart

Podane dane dotyczące średniego czasu trwania postępowań mogą być obciążone pewnym niewielkim błędem, gdyż nie uwzględniają postępowań, które były wszczęte przed 2015 rokiem, a zostały rozstrzygnięte dopiero w roku bieżącym.


Dane mogą się nieznacznie różnić od danych publikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych, co jest wynikiem stosowania innego oprogramowania analitycznego, a także innych, niż TED źródeł pozyskiwania danych. Różnice, o ile istnieją powinny być pomijalnie małe.

Od kwietnia 2023 r. wprowadzono korektę algorytmu obliczania średniej liczby ofert złożonych w ramach jednego postępowania. Zmian polega na tym, że nie są uwzględniane części zamówień, dla których zamawiający informowali o złożeniu więcej, niż 100 ofert. Tak ogromna liczba ofert wydaje się nieprawdopodobna i z ogromnym prawdopodobieństwem jest błędem zamawiającego. Zmiana algorytmu nie wpływa na średnia liczbę ofert składaną w polskich postępowaniach, jednak ma znaczący wpływ na ten wskaźnik obliczany np. w Niemczech.


W analizie wykorzystano dane z serwisu TED z ostatniego dnia maja 2023 r.