Rynek europejskich zamówień publicznych w kwietniu 2023 roku

Prezentowana poniżej analiza opiera się na danych zawartych wyłącznie w ogłoszeniach opublikowanych w badanym okresie przez polskich zamawiających w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH I KONKURSACH

W kwietniu polscy zamawiający opublikowali w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej łącznie 2 709 ogłoszeń o nowych zamówieniach publicznych i 4 ogłoszenia o konkursach. W tym samym miesiącu roku ubiegłego opublikowano 2 479 ogłoszeń o zamówieniach i  3 ogłoszenia o konkursach. W przypadku zamówień oznacza to wzrost o 9,28%, a w przypadku konkursów wzrost o 33,33%.

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH

(w kwietniu danego roku)

20192020202120222023
2 3101 9031 8362 4792 709

Altova StyleVision Chart

LICZBA OGŁOSZEŃ O WYNIKACH ZAMÓWIEŃ I KONKURSÓW

W kwietniu polscy zamawiający opublikowali w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej łącznie 2 849 ogłoszeń o nowych zamówieniach publicznych i 7 ogłoszeń o konkursach. W tym samym miesiącu roku ubiegłego opublikowano 2 709 ogłoszeń o zamówieniach i 6 ogłoszeń o konkursach. W przypadku zamówień oznacza to wzrost o 5,17%, a w przypadku konkursów wzrost o 16,67%.

LICZBA OGŁOSZEŃ O WYNIKACH ZAMÓWIEŃ

(w kwietniu danego roku)

20192020202120222023
2 0151 9582 1032 7092 849

Altova StyleVision Chart

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH WG RODZAJU

W kwietniu 142 ogłoszenia dotyczyły robót budowlanych (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 195), 1 722 dostaw, (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 1 434), a 845 usług (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 850).

W kwietniu 2023r.

Altova StyleVision Chart

W kwietniu 2022r.

Altova StyleVision Chart

  

LICZBA OKAZJI BIZNESOWYCH

W wielu postępowaniach zamawiający dopuszczają składanie ofert częściowych, o których jest mowa w art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. W takich przypadkach jedno ogłoszenie o postępowaniu wprowadza wiele okazji biznesowych.

Zamówienia ogłoszone w kwietniu zawierały średnio 6,1 części (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 6,3), z których każda stanowiła okazję do złożenia oferty.

LICZBA OKAZJI BIZNESOWYCH / CZĘŚCI

(w kwietniu danego roku)

20192020202120222023
15 08512 90012 92615 60716 628

Altova StyleVision Chart

Dla każdej części postępowania zamawiający w ogłoszeniu określają, czy dotyczy ona projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W kwietniu, w przypadku 8,1% (w roku ubiegłym - 7,3%) okazji biznesowych zamawiający zadeklarowali, że dotyczy ona projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

LICZBA OGŁOSZONYCH UMÓW

W kwietniu ogłoszono zawarcie 11 541 umów, a w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 11 935. Oznacza to spadek o 3,30%. Z małymi i średnimi przedsiębiorcami zawarto 5 591 umów, czyli 48,4% wszystkich umów. Podane liczby obejmują także zawarte umowy ramowe.

LICZBA OGŁOSZONYCH KONTRAKTÓW

(w kwietniu danego roku)

20192020202120222023
9 2069 22613 60511 93511 541

Altova StyleVision Chart

ODSETEK UNIEWAŻNIEŃ

W kwietniu liczba unieważnionych postępowań o zamówienie lub ich części wyniosła 2 891, co stanowi 20,03% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych - 19,8%, dla dostaw - 20,1% i dla usług - 19,9%). W tym samym miesiącu roku ubiegłego ogłoszono unieważnienie dla 19,79% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych - 35,4%, dla dostaw - 17,8% i dla usług - 24,8%). Porównując rok do roku - oznacza to wzrost o 1,21%.

ODSETEK UNIEWAŻNIEŃ

(w kwietniu danego roku)

20192020202120222023
22,13%21,19%17,62%19,79%20,03%

Altova StyleVision Chart

Główną przyczyną unieważnień jest brak wystarczającej liczby ofert niepodlegających odrzuceniu. Na podstawie ogłoszeń informujących o unieważnieniu nie sposób stwierdzić, które zamówienia lub ich części unieważnione zostały z powodu niezłożenia żadnej oferty, a które na skutek odrzucenia wszystkich ofert. Informacja ta byłaby cenna przy określaniu faktycznej liczby ofert składanych w jednym postępowaniu lub jego części.

LICZBY ZŁOŻONYCH OFERT

W kwietniu br. zawarcie 54.28% umów poprzedzone było złożeniem tylko jednej oferty. W kwietniu roku minionego odsetek ten wynosił 52.58%. Oznacza to wzrost o 3,23%.

Odsetek postępowań, w których w kwietniu wpłynęła określona liczba ofert przedstawiono na wykresie.

UDZIAŁ POSTĘPOWAŃ Z OKREŚLONĄ LICZBĄ OFERT

(w kwietniu, w różnych latach)

Altova StyleVision Chart

LICZBY OFERT SKŁADANYCH W INNYCH KRAJACH

W kwietniu br., w Niemczech zawarcie 23.11% umów poprzedzone było złożeniem tylko jednej oferty (o 57% mniej niż w Polsce), we Francji 18.21% (o 66% mniej niż w Polsce), we Włoszech 35.69% (o 34% mniej niż w Polsce), a w Hiszpanii 29.66% (o 45% mniej niż w Polsce).

UDZIAŁ POSTĘPOWAŃ Z OKREŚLONĄ LICZBĄ OFERT

(w kwietniu 2023 r., w wybranych krajach UE)

Altova StyleVision Chart

ŚREDNIA LICZBA SKŁADANYCH OFERT

W kwietniu br. w postępowaniach zakończonych zawarciem umowy składano średnio 2,16 oferty. W kwietniu roku ubiegłego liczba ta wynosiła 2,44 oferty. Oznacza to spadek o 11,31%.

ŚREDNIA LICZBA OFERT NA KONTRAKT

(w kwietniu danego roku)

20192020202120222023
2,3232,7162,2682,4362,160

Altova StyleVision Chart

Sama średnia liczba ofert składanych w jednym postępowaniu zakończonym podpisaniem umów nie może stanowić miary konkurencyjności postępowań. Liczba ta nie uwzględnia bowiem postępowań (części), w których nie złożono ani jednej oferty. Ogłoszenia o wynikach postępowań zawiera wyłącznie informację pozwalającą na ustalenie łącznej liczby okazji biznesowych (części), które unieważniono na skutek niezłożenia żadnej oferty lub odrzucenia wszystkich ofert.  Ze względu na znaczną liczbę unieważnień można przypuszczać, że faktyczna liczba ofert składanych w odpowiedzi na jedną okazję biznesową jest znacznie mniejsza od 2.

ŚREDNIA LICZBA OFERT SKŁADANYCH W WYBRANYCH KRAJACH

W kwietniu br. w Niemczech, w postępowaniach zakończonych zawarciem umowy składano średnio 6,41 oferty (o 197% więcej niż w Polsce), we Francji 4,18 (o 94% więcej niż w Polsce), we Włoszech 3,13 (o 45% więcej niż w Polsce), a w Hiszpanii 4,46 (o 106% więcej niż w Polsce).

ŚREDNIA LICZBA OFERT NA KONTRAKT

(w kwietniu 2023 r. w wybranych krajach UE)


6,414,183,134,462,16

Altova StyleVision Chart

ŚREDNI CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

Średni czas trwania postępowań prowadzonych w trybie konkurencyjnym, których wynik ogłoszono w kwietniu br. wyniósł 83,6 dnia, podczas, gdy przed rokiem 91,7 dnia. Oznacza to spadek o 8,86%. W przypadku robót budowlanych czas ten wynosił 101,4 (w roku ubiegłym 118,1), w przypadku dostaw 82,6 (w roku ubiegłym 90,0), a w przypadku usług 87,5 (w roku ubiegłym 97,1).

ŚREDNI CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

(w kwietniu danego roku)

20192020202120222023
108,899,1115,191,783,6

Altova StyleVision Chart

Podane dane dotyczące średniego czasu trwania postępowań mogą być obciążone pewnym niewielkim błędem, gdyż nie uwzględniają postępowań, które były wszczęte przed 2015 rokiem, a zostały rozstrzygnięte dopiero w roku bieżącym.


Dane mogą się nieznacznie różnić od danych publikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych, co jest wynikiem stosowania innego oprogramowania analitycznego, a także innych, niż TED źródeł pozyskiwania danych. Różnice, o ile istnieją powinny być pomijalnie małe.

Od kwietnia 2023 r. wprowadzono korektę algorytmu obliczania średniej liczby ofert złożonych w ramach jednego postępowania. Zmian polega na tym, że nie są uwzględniane części zamówień, dla których zamawiający informowali o złożeniu więcej, niż 100 ofert. Tak ogromna liczba ofert wydaje się nieprawdopodobna i z ogromnym prawdopodobieństwem jest błędem zamawiającego. Zmiana algorytmu nie wpływa na średnia liczbę ofert składaną w polskich postępowaniach, jednak ma znaczący wpływ na ten wskaźnik obliczany np. w Niemczech.


W analizie wykorzystano dane z serwisu TED z ostatniego dnia kwietnia 2023 r.