Rynek europejskich zamówień publicznych w lutym 2023 roku

Prezentowana poniżej analiza opiera się na danych zawartych wyłącznie w ogłoszeniach opublikowanych w badanym okresie przez polskich zamawiających w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Liczba ogłoszeń o zamówieniach i konkursach w lutym

W lutym polscy zamawiający opublikowali w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej łącznie 2 415 ogłoszeń o nowych zamówieniach publicznych i 3 ogłoszenia o konkursach. W tym samym miesiącu roku ubiegłego opublikowano 2 099 ogłoszeń o zamówieniach i  3 ogłoszenia o konkursach. W przypadku zamówień oznacza to wzrost o 15,05%, a w przypadku konkursów spadek o 0,00%.

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH

w lutym danego roku

20192020202120222023
1 6612 0075922 0992 415

Altova StyleVision Chart

Liczba ogłoszeń o wynikach zamówień i konkursów w lutym

W lutym polscy zamawiający opublikowali w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej łącznie 3 347 ogłoszeń o nowych zamówieniach publicznych i 7 ogłoszeń o konkursach. W tym samym miesiącu roku ubiegłego opublikowano 2 906 ogłoszeń o zamówieniach i 6 ogłoszeń o konkursach. W przypadku zamówień oznacza to wzrost o 15,18%, a w przypadku konkursów wzrost o 16,67%.

LICZBA OGŁOSZEŃ O WYNIKACH ZAMÓWIEŃ

w lutym danego roku

20192020202120222023
1 8772 2902 7482 9063 347

Altova StyleVision Chart

Liczba ogłoszeń o zamówieniach w lutym wg rodzaju

W lutym 122 ogłoszenia dotyczyły robót budowlanych (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 134), 1 429 dostaw, (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 1 176), a 864 usług (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 789).

Altova StyleVision Chart

Altova StyleVision Chart

Liczba okazji biznesowych ogłoszonych w lutym

W wielu postępowaniach zamawiający dopuszczają składanie ofert częściowych, o których jest mowa w art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. W takich przypadkach jedno ogłoszenie o postępowaniu wprowadza wiele okazji biznesowych.

Zamówienia ogłoszone w lutym zawierały średnio 6,0 części (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 7,0), z których każda stanowiła okazję do złożenia oferty.

LICZBA OKAZJI BIZNESOWYCH / CZĘŚCI

w lutym danego roku

20192020202120222023
9 90514 8513 93714 71214 401

Altova StyleVision Chart

Dla każdej części postępowania zamawiający w ogłoszeniu określają, czy dotyczy ona projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W lutym, w przypadku 7,1% (w roku ubiegłym - 6,5%) okazji biznesowych zamawiający zadeklarowali, że dotyczy ona projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Liczba umów ogłoszonych w lutym

W lutym ogłoszono zawarcie 13 511 umów, a w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 12 784. Oznacza to wzrost o 5,69%. Z małymi i średnimi przedsiębiorcami zawarto 7 122 umów, czyli 52,7% wszystkich umów.

Podane liczby obejmują także zawarte umowy ramowe.

LICZBA OGŁOSZONYCH KONTRAKTÓW

w lutym danego roku

20192020202120222023
10 69010 98113 24512 78413 511

Altova StyleVision Chart

Odsetek unieważnień ogłoszonych w lutym

W lutym liczba unieważnionych postępowań o zamówienie lub ich części wyniosła 3 863, co stanowi 22,23% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych - 32,7%, dla dostaw - 19,9% i dla usług - 27,6%). W tym samym miesiącu roku ubiegłego ogłoszono unieważnienie dla 19,88% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych - 25,6%, dla dostaw - 16,7% i dla usług - 26,8%). Porównując rok do roku - oznacza to wzrost o 11,82%.

ODSETEK UNIEWAŻNIEŃ

w lutym danego roku

20192020202120222023
18,020,320,319,922,2

Altova StyleVision Chart

Główną przyczyną unieważnień jest brak wystarczającej liczby ofert niepodlegających odrzuceniu. Na podstawie ogłoszeń informujących o unieważnieniu nie sposób stwierdzić, które zamówienia lub ich części unieważnione zostały z powodu niezłożenia żadnej oferty, a które na skutek odrzucenia wszystkich ofert. Informacja ta byłaby cenna przy określaniu faktycznej liczby ofert składanych w jednym postępowaniu lub jego części.

Liczba ofert składanych w lutym

W lutym br. zawarcie 56.24% umów poprzedzone było złożeniem tylko jednej oferty. W lutym roku minionego odsetek ten wynosił 53.93%. Oznacza to wzrost o 4,28%.

Odsetek postępowań, w których w lutym wpłynęła określona liczba ofert przedstawiono na wykresie.

Altova StyleVision Chart

Liczba ofert składanych w lutym w innych krajach

W lutym br., w Niemczech zawarcie 23.27% umów poprzedzone było złożeniem tylko jednej oferty (o 59% mniej niż w Polsce), we Francji 20.87% (o 63% mniej niż w Polsce), we Włoszech 38.51% (o 32% mniej niż w Polsce), a w Hiszpanii 30.44% (o 46% mniej niż w Polsce).

Altova StyleVision Chart

Średnia liczba ofert składanych w lutym

W lutym br. w postępowaniach zakończonych zawarciem umowy składano średnio 2,05 oferty. W lutym roku ubiegłego liczba ta wynosiła 2,04 oferty. Oznacza to wzrost o 0,53%.

ŚREDNIA LICZBA OFERT NA KONTRAKT

w lutym danego roku

20192020202120222023
2,582,002,202,042,05

Altova StyleVision Chart

Sama średnia liczba ofert składanych w jednym postępowaniu zakończonym podpisaniem umów nie może stanowić miary konkurencyjności postępowań. Liczba ta nie uwzględnia bowiem postępowań (części), w których nie złożono ani jednej oferty. Ogłoszenia o wynikach postępowań zawiera wyłącznie informację pozwalającą na ustalenie łącznej liczby okazji biznesowych (części), które unieważniono na skutek niezłożenia żadnej oferty lub odrzucenia wszystkich ofert.  Ze względu na znaczną liczbę unieważnień można przypuszczać, że faktyczna liczba ofert składanych w odpowiedzi na jedną okazję biznesową jest znacznie mniejsza od 2.

Średnia liczba ofert składanych w lutym, w innych krajach

W lutym br. w Niemczech, w postępowaniach zakończonych zawarciem umowy składano średnio 6,40 oferty (o 213% więcej niż w Polsce), we Francji 10,67 (o 421% więcej niż w Polsce), we Włoszech 3,13 (o 53% więcej niż w Polsce), a w Hiszpanii 7,31 (o 257% więcej niż w Polsce).

ŚREDNIA LICZBA OFERT NA KONTRAKT

w lutym danego roku (inne kraje)


6,4010,673,137,312,05

Altova StyleVision Chart

Średni czas trwania postępowań, których wyniki ogłoszono w lutym

Średni czas trwania postępowań prowadzonych w trybie konkurencyjnym, których wynik ogłoszono w lutym br. wyniósł 95,3 dnia, podczas, gdy przed rokiem 92,1 dnia. Oznacza to wzrost o 3,47%. W przypadku robót budowlanych czas ten wynosił 134,6 (w roku ubiegłym 123,3), w przypadku dostaw 97,6 (w roku ubiegłym 95,3), a w przypadku usług 86,3 (w roku ubiegłym 81,1).

ŚREDNI CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

w lutym danego roku

20192020202120222023
110,695,797,092,195,3

Altova StyleVision Chart

Podane dane dotyczące średniego czasu trwania postępowań mogą być obciążone pewnym niewielkim błędem, gdyż nie uwzględniają postępowań, które były wszczęte przed 2015 rokiem, a zostały rozstrzygnięte dopiero w roku bieżącym.


Dane mogą się nieznacznie różnić od danych publikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych, co jest wynikiem stosowania innego oprogramowania analitycznego, a także innych, niż TED źródeł pozyskiwania danych. Różnice, o ile istnieją powinny być pomijalnie małe.

Od listopada 2022 r. zrezygnowano z podawania danych dotyczących udzielonych zamówień. Informacje zawarte w ogłoszeniach publikowanych przez wykonawców zawierają szereg błędów. Dotyczy to w szczególności umów ramowych. Bez szczegółowej analizy ogłoszenia trudno ustalić, czy ogłoszenie dotyczy umowy wykonawczej, czy podpisania umowy ramowej. Częste są także przypadki, w których podana przez wykonawcę kwota zamówienia różni się od rzeczywistej o rząd wielkości. Uznano zatem, że rezygnacja z podawania wartości udzielonych zamówień jest zasadna.


W analizie wykorzystano dane z serwisu TED z ostatniego dnia lutego 2023 r.