Rynek europejskich zamówień publicznych w styczniu 2023 roku

Prezentowana poniżej analiza opiera się na danych zawartych wyłącznie w ogłoszeniach opublikowanych w badanym okresie przez polskich zamawiających w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Liczba ogłoszeń o zamówieniach i konkursach w styczniu

W styczniu polscy zamawiający opublikowali w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej łącznie 2 053 ogłoszenia o nowych zamówieniach publicznych i 5 ogłoszeń o konkursach. W tym samym miesiącu roku ubiegłego opublikowano 1 729 ogłoszeń o zamówieniach i  2 ogłoszenia o konkursach. W przypadku zamówień oznacza to wzrost o 18,74%, a w przypadku konkursów wzrost o 150,00%.

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH

w styczniu danego roku

20192020202120222023
1 5941 5743941 7292 053

Altova StyleVision Chart

Liczba ogłoszeń o wynikach zamówień i konkursów w styczniu

W styczniu polscy zamawiający opublikowali w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej łącznie 4 806 ogłoszeń o nowych zamówieniach publicznych i 11 ogłoszeń o konkursach. W tym samym miesiącu roku ubiegłego opublikowano 3 743 ogłoszenia o zamówieniach i 22 ogłoszenia o konkursach. W przypadku zamówień oznacza to wzrost o 28,40%, a w przypadku konkursów spadek o 50,00%.

LICZBA OGŁOSZEŃ O WYNIKACH ZAMÓWIEŃ

w styczniu danego roku

20192020202120222023
3 2843 1403 2173 7434 806

Altova StyleVision Chart

Liczba ogłoszeń o zamówieniach w styczniu wg rodzaju

W styczniu 114 ogłoszenia dotyczyły robót budowlanych (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 120), 1 144 dostaw, (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 905), a 795 usług (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 704).

Altova StyleVision Chart

Altova StyleVision Chart

Liczba okazji biznesowych ogłoszonych w styczniu

W wielu postępowaniach zamawiający dopuszczają składanie ofert częściowych, o których jest mowa w art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. W takich przypadkach jedno ogłoszenie o postępowaniu wprowadza wiele okazji biznesowych.

Zamówienia ogłoszone w styczniu zawierały średnio 6,4 części (w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 6,8), z których każda stanowiła okazję do złożenia oferty.

LICZBA OKAZJI BIZNESOWYCH / CZĘŚCI

w styczniu danego roku

20192020202120222023
10 67210 6752 75511 80013 124

Altova StyleVision Chart

Dla każdej części postępowania zamawiający w ogłoszeniu określają, czy dotyczy ona projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W styczniu, w przypadku 4,8% (w roku ubiegłym - 6,0%) okazji biznesowych zamawiający zadeklarowali, że dotyczy ona projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Liczba umów ogłoszonych w styczniu

W styczniu ogłoszono zawarcie 17 414 umów, a w tym samym miesiącu roku poprzedniego - 13 666. Oznacza to wzrost o 27,43%. Z małymi i średnimi przedsiębiorcami zawarto 9 422 umów, czyli 54,1% wszystkich umów.

Podane liczby obejmują także zawarte umowy ramowe.

LICZBA OGŁOSZONYCH KONTRAKTÓW

w styczniu danego roku

20192020202120222023
14 09714 00013 92813 66617 414

Altova StyleVision Chart

Odsetek unieważnień ogłoszonych w styczniu

W styczniu liczba unieważnionych postępowań o zamówienie lub ich części wyniosła 4 703, co stanowi 21,26% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych - 16,4%, dla dostaw - 18,5% i dla usług - 27,1%). W tym samym miesiącu roku ubiegłego ogłoszono unieważnienie dla 21,55% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych - 29,0%, dla dostaw - 19,6% i dla usług - 25,2%). Porównując rok do roku - oznacza to spadek o 1,35%.

ODSETEK UNIEWAŻNIEŃ

w styczniu danego roku

20192020202120222023
17,518,921,221,621,3

Altova StyleVision Chart

Główną przyczyną unieważnień jest brak wystarczającej liczby ofert niepodlegających odrzuceniu. Na podstawie ogłoszeń informujących o unieważnieniu nie sposób stwierdzić, które zamówienia lub ich części unieważnione zostały z powodu niezłożenia żadnej oferty, a które na skutek odrzucenia wszystkich ofert. Informacja ta byłaby cenna przy określaniu faktycznej liczby ofert składanych w jednym postępowaniu lub jego części.

Liczba ofert składanych w styczniu

W styczniu br. zawarcie 56.36% umów poprzedzone było złożeniem tylko jednej oferty. W styczniu roku minionego odsetek ten wynosił 53.47%. Oznacza to wzrost o 5,40%.

Odsetek postępowań, w których w styczniu wpłynęła określona liczba ofert przedstawiono na wykresie.

Altova StyleVision Chart

Liczba ofert składanych w styczniu w innych krajach

W styczniu br., w Niemczech zawarcie 27.16% umów poprzedzone było złożeniem tylko jednej oferty (o 52% mniej niż w Polsce), we Francji 22.18% (o 61% mniej niż w Polsce), we Włoszech 33.97% (o 40% mniej niż w Polsce), a w Hiszpanii 33.66% (o 40% mniej niż w Polsce).

Altova StyleVision Chart

Średnia liczba ofert składanych w styczniu

W styczniu br. w postępowaniach zakończonych zawarciem umowy składano średnio 2,04 oferty. W styczniu roku ubiegłego liczba ta wynosiła 2,10 oferty. Oznacza to spadek o 2,83%.

ŚREDNIA LICZBA OFERT NA KONTRAKT

w styczniu danego roku

20192020202120222023
1,921,982,172,102,04

Altova StyleVision Chart

Sama średnia liczba ofert składanych w jednym postępowaniu zakończonym podpisaniem umów nie może stanowić miary konkurencyjności postępowań. Liczba ta nie uwzględnia bowiem postępowań (części), w których nie złożono ani jednej oferty. Ogłoszenia o wynikach postępowań zawiera wyłącznie informację pozwalającą na ustalenie łącznej liczby okazji biznesowych (części), które unieważniono na skutek niezłożenia żadnej oferty lub odrzucenia wszystkich ofert.  Ze względu na znaczną liczbę unieważnień można przypuszczać, że faktyczna liczba ofert składanych w odpowiedzi na jedną okazję biznesową jest znacznie mniejsza od 2.

Średnia liczba ofert składanych w styczniu, w innych krajach

W styczniu br. w Niemczech, w postępowaniach zakończonych zawarciem umowy składano średnio 7,62 oferty (o 273% więcej niż w Polsce), we Francji 4,71 (o 131% więcej niż w Polsce), we Włoszech 3,42 (o 67% więcej niż w Polsce), a w Hiszpanii 5,78 (o 183% więcej niż w Polsce).

ŚREDNIA LICZBA OFERT NA KONTRAKT

w styczniu danego roku (inne kraje)


7,624,713,425,782,04

Altova StyleVision Chart

Średni czas trwania postępowań, których wyniki ogłoszono w styczniu

Średni czas trwania postępowań prowadzonych w trybie konkurencyjnym, których wynik ogłoszono w styczniu br. wyniósł 89,5 dnia, podczas, gdy przed rokiem 96,1 dnia. Oznacza to spadek o 6,87%. W przypadku robót budowlanych czas ten wynosił 131,8 (w roku ubiegłym 127,9), w przypadku dostaw 93,4 (w roku ubiegłym 101,4), a w przypadku usług 78,2 (w roku ubiegłym 82,8).

ŚREDNI CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

w styczniu danego roku

20192020202120222023
98,193,099,496,189,5

Altova StyleVision Chart

Podane dane dotyczące średniego czasu trwania postępowań mogą być obciążone pewnym niewielkim błędem, gdyż nie uwzględniają postępowań, które były wszczęte przed 2015 rokiem, a zostały rozstrzygnięte dopiero w roku bieżącym.


Dane mogą się nieznacznie różnić od danych publikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych, co jest wynikiem stosowania innego oprogramowania analitycznego, a także innych, niż TED źródeł pozyskiwania danych. Różnice, o ile istnieją powinny być pomijalnie małe.

Od listopada 2022 r. zrezygnowano z podawania danych dotyczących udzielonych zamówień. Informacje zawarte w ogłoszeniach publikowanych przez wykonawców zawierają szereg błędów. Dotyczy to w szczególności umów ramowych. Bez szczegółowej analizy ogłoszenia trudno ustalić, czy ogłoszenie dotyczy umowy wykonawczej, czy podpisania umowy ramowej. Częste są także przypadki, w których podana przez wykonawcę kwota zamówienia różni się od rzeczywistej o rząd wielkości. Uznano zatem, że rezygnacja z podawania wartości udzielonych zamówień jest zasadna.


W analizie wykorzystano dane z serwisu TED z ostatniego dnia stycznia 2023 r.